Kommunstyrelsens styrkort

Nedan redovisas hur nämnder och bolag bidragit till kommunstyrelsens måluppfyllelse för 2017. Kommentarerna till de olika målen grundar sig på nämndernas och bolagens bedömda effekter av de aktiviteter som genomförts för att stödja kommunstyrelsens målområden.

* Gul markering används ej vid årsbokslut

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 7 (KSAM, KLF, MBN, SBN, LEAB, Lulebo, LLT)

Antal = 1 (SOC)

Mål för att: Ökat byggande för fler Luleåbor

Kommentarer:
Under året har målet varit högt prioriterat för en del verksamheter medan andra inte har redovisat några aktiviteter för att uppfylla målet. Alla känner sig inte berörda av begreppet "byggande" även om fler verksamheter kan bidra till uppfyllandet av målet. Några exempel på resultat:

Enligt preliminära siffror har det byggts cirka 600 bostäder i Luleå under 2017.

Utvecklingsplan Råneå har varit ute på granskning och är färdig för politiskt beslut. För Hertsön och centrum finns förslg till utvecklignsplaner framtagna med utvecklingsplaner för Porsön och skärgården påbörjades under andra halvåret 2017.

Detaljplanen för Kronandalen har vunnit laga kraft och markanvisningar har genomförts för de sex första kvarteren.

Handläggningstiden för bygglov har förkortats med 21 % jämfört med 2016 vilket är mycket bättre än det mål på 5 % som Miljö- och byggnadsförvaltningen hade satt upp.

*AMF, RTJ, BUN, FRI, LHAB, LUMIRE och NFTC har inte redovisat mål eller aktiviteterkopplade till målområdet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 10 (KSAM, KLF, AMF, RTJ, KULT, SOC, SBN, LEAB, Lulebo, LLT)

Antal = 2 (FRITID, BUN)

Mål för att: Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Kommentarer:
De flesta verksamheter har arbetat med målområdet på olika sätt. Ett flertal aktiviteter med stor bredd som bidrar positivt till målområdet har pågått under året. Några exempel på resultat: Nu erbjuds minst 5 % av markanvisade bostäder till kommunen för personer som omfattas av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier efter etableringsperioden har ökat från 33 % 2016 till 55 % 2017 vilket innebär att Luleå ligger över riksgenomsnittet för arbetsmarknadsetablering av utrikesfödda. Många av de aktiviteter som görs har svårt vatt visa resultat på kort sikt utan är mer långsiktiga till sin karaktär. FRI och BUN anger dock att deras mer specifika mål kan vara svåra att uppnå fullt ut.

*MBN, LUMIRE, LHAB och NFTC har inte redovisat mål eller aktiviteter kopplade till målområdet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 7 (KSAM, RTJ, FRI, SBN, MBN, LEAB, Lulebo)

Antal = 3 (KLF, LLT, LUMIRE)

Mål för att: Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Kommentarer:
Skärgårdens dag genomfördes för första gången på flera år den 17 juni. Antalet besökande var cirka 7 000. På skärgårdsdagen genomfördes också en medborgardialog som start på arbetet med utvecklingsplan för skärgården. Uppdragsbeskrivningen för utvecklingsplanen blev klar till jul och ska behandlas i KS under januari 2018.

Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag på klassificering och utrustning av brandvärn och depåer i skärgården. Det löpande arbete som pågår har i huvudsak koppling till det pågående arbetet med utvecklingsplanen där flera verksamheter är inblandade. Fritidsförvaltningen har i sin roll flera aktiviteter för att främja skärgårdens utveckling. Dock har många av kommunens verksamheter inte satt mål eller aktiviteter som kan kopplas till skärgården.

*AMF, BUN, KULT, SOC, LHAB och NFTC har inte redovisat mål eller aktiviteter kopplade till målområdet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 9 (KSAM, KLF, RTJ, MBN, SBN, LEAB, Lulebo, LLT, LUMIRE)

Antal = 1 (LHAB)

Mål för att: Minskade utsläpp av växthusgaser

Kommentarer:
Drygt hälften av verksamheterna har arbetat med olika åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Alla verksamheter berörs dock av målområdet i åtminstone sina egna resor och transporter vilket borde innebära att alla borde ha arbetat och satt mål inom området.

Några exempel på åtgärder:
En handledning för utsläppsminskningar för förvaltningar och bolag är framtagen.
Räddningstjänsten har införskaffat en elbil för att användas till transporter inom tätorten.
Kommunens tjänst för energirådgivning har ökat från 50 till 100 % och arbetet består bland annat i att informera om möjligheterna för villaägare att installera solel.
SBN har inrättat en tjänst och påbörjat arbetet för beteendepåverkande åtgärder som syftar till att fler ska gå, cykla eller åka kollentivt istället för att använda egen bil.
LEAB har påbörjat arbete med att visa på, och uppmuntra till användningen av solceller.
LLT:s busspark blev under hösten helt fossilfri och drivs nu enbart av biogas, etanol och HVO.
LLT, SBF och LEAB samverkar för att införa elbussar i tätortstrafiken under 2018.

*AMF, BUN, FRI, KULT, SOC och NFTC har inte redovisat mål eller aktiviteter kopplade till målområdet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 6 (AMF, SOC, SBN, LEAB, Lulebo, LLT)

Antal = 0

Mål för att: Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Kommentarer:
Några verksamheter anger att de arbetar för att öka den externa finansieringen. Endast SBN bedömer att målet om ökning uppnås. Sammantaget framgår det inte om detta kommer att leda till ökad andel extern finansiering jämfört med tidigare år för kommunen som helhet.

*KSAM, KLF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, LUMIRE, LHAB, och NFTC har inte redovisat mål eller aktiviteter kopplade till målområdet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 12 (KSAM, KLF, RTJ, BUN, FRI, MBN, SBN, SOC, LEAB, LLT, LUMIRE, NFTC)

Antal = 4 (AMF, KULT, Lulebo, LHAB)

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Kommentarer:
En ny utvärdering med Kommunkompassen är inplanerad till oktober 2018. Arbetet handlar inte om att vinna en tävling även om det i sig är ett kvitto på en bra utgångspunkt. Styrsystemet ses över i syfte att bland annat enklare kunna tydliggöra verksamheternas planering och resultat.Verksamheterna arbetar med olika angreppssätt för att utveckla förutsättningarna att bli Sveriges Kvalitetskommun 2019. Exempel på arbete som nämns inom verksamheterna är: ett koncept för samlad kundtjänst, fler e-tjänster, "meröppna bibliotek" (ex kvällsöppna men ej bemannade bibliotek), samarbete med forskare (SOC), omarbetad kvalitetsrapport med större fokus på uppdraget (BUN) Fler arbetar med så kallade "förbättringstavlor" för att ha koll på flöden och resultat. De verksamheter som markerat "rött" anger att deras målsättningarna är mer långsiktiga för att kunna mätas inom ramen för ett år.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 12 (KSAM, KLF, AMF, BUN, KULT, MBN, RTJ, SBN, SOC LEAB, LLT, LUMIRE)

Antal = 2 (FRI, Lulebo)

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Kommentarer:
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) ger en stomme för gemensamma och jämförbara mätetal. Uppföljningen 2017 visar ingen påtaglig förändring jämfört med 2016. Att åstadkomma förändringar tar dock tid. Kommunen behöver själv komplettera med verksamhetsspecifika nyckeltal och det är ett pågående arbete inom alla verksamheter. BUN är i slutskedet med ett arbete för att lägga in de olika skolformerna som jämförelseobjekt, vilket beräknas färdigt under första kvartalet 2018. Ett sonderingsarbete om Business Intelligence (beslutsstöd) är inlett. Detta kommer även att innefatta förutsättningar för en jämställdhetsintegrerad budgetprocess.

*LHAB och NFTC har inte satt mål eller kopplat aktiviteter till målområdet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 13 (KSAM, KLF, AMF, KULT, MBN, RTJ, FRI, SBN, SOC, LEAB, LLT, LUMIRE, NFTC)

Antal = 2 (BUN, Lulebo)

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kommentarer:
Det pågår en rad olika aktiviteter för att ge chefer bra förutsättningar. Varje verksamhet arbetar med sina specifika förutsättningar.

 • undersökningar för att precisera chefers behov
 • anpassar ledningsorganisationen
 • ser över mötesstrukturer
 • bildar ledarteam för stöd och utveckling
 • justerar arbetssätt
 • ledarutvecklingsinsatser (coachande samtal, föreläsningar etc)

Det finns en stor medvetenhet om vikten av chef- och ledarskap i allmänhet men också en svårighet att se konkreta resultat av de åtgärder man gör.

Den långsiktiga strävan att minska antalet medarbetar per chef fortskrider. Antalet chefer som har fler än 25 underställda har i kommunen minskat med 15% sedan 2015. Den största minskningen skedde till 2016 vilket tyder på svårigheter att hitta lösningar.Lulebo har inte följt upp chefers förutsättningar p g a ett omfattande omstruktureringarbete. Därmed ej heller detekterat behov av åtgärder. BUF har aktiviteter på både förvaltnings och verksamhetsnivå men har fortfarande många chefer med mer än 25 underställd och hög arbetsbelastning. Det finns en stor medvetenhet om vikten av chef- och ledarskap i allmänhet men också en svårighet att se konkreta resultat av de åtgärder man gör.

*LHAB, har inte gjort egen bedömning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 16 (KSAM, KLF, AMF, BUN, KULT, MBN, RTJ, SBN, SOC, LEAB, LLT, LUMIRE, FRI, SOC, Lulebo, LHAB, NFTC)

Antal = 0

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Kommentarer:

Många verksamheter gör kopplingar mellan medskapande förhållningssätt och arbetsmiljöfaktorer men en del koppllar även in ständiga förbättringar i arbetet. Flera förvaltningar arbetar med att diplomera sig som hälsofrämjande arbetsplatser.

 • Åtgärder för att minska ohälsan tar sig uttryck som:
 • förebyggande åtgärdertidiga insatser vid sjukdom
 • utvecklande planeringsprocesser
 • medarbetardrivna förbättringar
 • förbättrade mötesstrukturer
 • utveckling av verksamhetsprocesser

Det är glädjande att könsfördelning och könsskillnader i ohälsa lyfts fram. Det lägger grunden för diffrentiering av de insatser som görs.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 13 (KSAM, KLF, AMF, BUN, KULT, FRI, MBN, RTJ, SBN, SOC LEAB, LLT, LUMIRE, Lulebo, LHAB)

Antal = 3 (SOC, LLT, NFTC*)

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Kommentarer:
De flesta nämnder klarar att både bedriva verksamheten inom sitt kommunbidraget men klarar också överskottsmålet*. SOC redovisar underskott för helåret pga kostnaden för personlig assistans ökat kraftigt under året och klarar härigenom inte överskottsmålet. SOC menar dock att om man räknat bort ej påverkbara kostnader för personlig assistans så klaras överskottmålet inom det som kunnat påverkas. LLT klarar sina resultatmål pga ett inplanerat koncernbidrag med 5 mkr liksom NFTC klarar sitt resultat pga ett koncernbidrag på 0,9 mkr.

*Kommunstyrelsen beslutade i november 2016 att en central punkt för att säkra en god ekonomi är att samtliga förvaltningar arbetar för att effektivisera sina verksamheter. Detta beslut utmynnade i ett överskottsmål där varje nämnd skall visa ett överskott på 1% av erhållet kommunbidrag under 2017. 37,8 mkr blev totalsumman om alla nämnder uppnådde sitt överskottsmål för 2017. Överskottsmålet är en del av mål för att bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder).

*NFTC har inga beslutade lönsamhetskrav 2017

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 13 (KLF, AMF, BUN, KULT, FRI, MBN, RTJ, SBN, LEAB, LLT, LUMIRE, Lulebo, NFTC)

Antal = 2 (KSAM, SOC)

Mål för att: Effektivisering av verksamheten

Kommentarer:
Beslut om sammanslagning av kultur- och fritidsnämderna har fattats liksom sammanslagning av MBF och SBF. En översyn av de administrativa stödprocesserna har pågått under året och resulterat i beslut om förändringar inom områdena kundtjänst, ekonomi, hr och kansliadministration. Ett antal möjliga områden undersöks under våren 2018 och ytterligare utredningsarbete av administrationen pågår.

Alla nämnder har siktat på att nå sina överskottsmål för 2017 samt effektiviseringskraven inför 2018 inkluderande systematisering av kostnads- och verksamhetsanalyser, upphandlingar och köptrohet, digitalisering med systemöversyner och e-tjänster. SOC klarar inte överskottsmålet men rapporterar grönt efter korrigering för "ej påverkbarar kostnader" för personlig assistans. Samverkan med Boden fördjupas utifrån ett tecknat samverkansavtal. Digital utveckling ligger högt på agendan och ett flertal projekt är under utrullning eller i inledningsfas för etablering. Prioritering sker med avseende på kund- och medborgarnytta.

*SOC missar överskottsmålet men rapporterar grönt efter korrigering för "ej påverkbarar kostnader" för personlig assistans, LHAB har inte rapporterat då man inte har några mål knutna till målområdet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Förkortningar nämnder

 • KSAM: Kvalitet- och samhällsutveckling (Stab)
 • KLF: Kommunledningsförvaltningen
 • AMF: Arbetsmarknadsförvaltningen
 • RTJ: Räddningsnämnden/Räddningstjänsten
 • BUN: Barn och utbildningsnämnden
 • FRITID: Fritidsnämnden
 • KULT: Kulturnämnden
 • MBN: Miljö- och byggnadsnämnden
 • SOC: Socialnämnden
 • SBN: Stadsbyggnadsnämnden

Förkortningar bolag

 • LEAB: Luleå Energi AB koncernen
 • LULEBO: Lulebo AB
 • LLT: Luleå Lokaltrafik AB
 • LUMIRE: Luleå MiljöResurs AB
 • LHAB: Luleå Hamn AB
 • NFTC: Nordiskt FlygTeknikCentrum AB