Jämförelse med andra kommuner

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Det ingår även som utvärderingsunderlag i utnämningen Sveriges Kvalitetskommun.

Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Det ingår cirka 250 kommuner i mätningen som pågått i tio år. Kunskapsområdena består av:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare
Minimera
Frågor - Din kommuns tillgänglighet

Fråga:

Luleå (2017/2016)

Medel (2017/2016)

Bäst (2017/2016)

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

80/83

86/86

100/100

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

55/56

51/52

94/90

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

86/85

81/78

96/90

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?

69/80

58/53

145/131

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole-verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

91/80

60/64

100/100

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

5/4

30/28

0/0

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

149/-

57/58

1/5

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

23/25

16/17

2/1

 

Minimera
Frågor - Din kommuns effektivitet

Fråga:

Luleå

Medel

Bäst

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

158/156

142/137

104101

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?

87/90

76/78

95/97

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

74/80

69/71

91/98

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

90/91

84/86

97/99

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8

75/73

70/75

87/96

Kostnad per betygspoäng

381/357

440/382

303/261

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

73/75

72/71

85/89

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram

128/116

120/123

89/90

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

932/851

898/818

532/476

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende

78/80

83/83

100/97

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

255/244

268/272

92/82

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

87/83

92/91

100/100

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning

90/86

78/77

100/100

 

Minimera
Frågor - Din kommun som samhällsutvecklare

Fråga:

Luleå

Medel

Bäst

Andelen förvärvsarbetare i kommunen

80/79

79/79

88/88

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

3,0/3,0

4,2/4,3

1,0/0,9

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

6,8/6,5

5,2/5,4

19,3/12,1

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?

-/-

72/69

82/84

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunensinvånare?

9,5/9,4

12,1/11,7

5,5/5,2

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

50/52

39/39

68/66

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?

31/28

34/33

81/79

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

24/32

28/26

68/63

 

Minimera
Frågor - Din delaktighet och kommunens information

Fråga:

Luleå

Medel

Bäst

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

84/78

79/76

98/96

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

57/61

57/56

93/93

 

Minimera
Frågor - Trygghetsaspekter i din kommun

Fråga:

Luleå

Medel

Bäst

Hur trygga är eleverna i skolan?

82/-

83/-

98/-

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

13/13

15/15

6/7

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Planerad)

4,8/4,7

5,2/5,3

3,5/3,8