Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande

Starkt resultat för Luleå kommunkoncern

Verksamhetsåret 2017 summerar ett starkt Luleå, vilket inte minst märks på den rekordstora befolkningstillväxten. Inte sedan tidigt 90-tal har Luleås befolkning vuxit med motsvarande siffror. Under året passerade Luleå 77 000 invånare och fortsätter att växa.

Sammantaget levererar Luleå kommunkoncern en god verksamhet till våra uppdragsgivare: kommunens medborgare. För att vi ska hålla denna höga nivå i vår verksamhet är det viktigt att kommunen är en god arbetsgivare. Därför är det glädjande att Luleå kommun under 2017 nådde en överenskommelse med Kommunal om delade turer i hemtjänsten. Dessutom utjämnade vi skillnaden mellan traditionellt kvinnliga och manliga yrken, genom att satsa fem miljoner kronor årligen för ytterkläder inom socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.

2017 invigdes Tallkronanskolan, som är en av hörnpelarna i det som ska bli Luleås nya bostadsområde. Fullmäktige antog dessutom en detaljplan för Kronandalen som möjliggör en tät kvartersstruktur med ungefär 2 200 bostäder. Den höga investeringstakten fortsätter med årliga investeringar kommande år på ungefär en miljard kronor.

Internationellt påverkades Luleå självfallet av flyktingkrisen som är en stor humanitär katastrof. Ett gott mottagande är en investering för framtiden och Luleå ska vara en plats för alla. Därför tecknade kommunen avtal att hyra rum på hotell Nordkalotten för nyanlända. Dessutom har fullmäktige beslutat att reservera var fjärde ledig lägenhet till nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd.

2017 var ett intensivt år. Utöver ovanstående kan följande exempel nämnas: invigningen av Bergvikens vård- och omsorgsboende, planuppdrag för ytterligare en serverhall på Porsön, en kommunal visselblåsarfunktion har beslutats, Medborgarkontoret i Råneå fyllde 20 år, avtalet med Hemsö AB om förvärv av fem samhällsfastigheter samt uppförande av ett vård- och omsorgsboende i deras regi klubbades, regeringen beslutade att förlägga Polarforskningssekretariatet till Luleå samtidigt som vi beslutade att flytta minst tio administrativa tjänster till Råneå samt förberedelserna för ett nytt badhus på Hertsön som startade.

Glädjande är att kommunens ekonomi är fortsatt stark. Resultatet för 2017 visar ett gott resultat och en stabil ekonomisk utveckling trots rekordhög investeringstakt, framför allt kopplat till Luleås starka tillväxt.

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande