ResultaträkningKommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

NOT

2017

2016

2017

2016

Verksamhetens intäkter

1

1 136

1 214

2 633

2 697

Verksamhetens kostnader

2

-5 200

-5 005

-6 185

-6 160

Avskrivningar

3

-320

-311

-542

-537

Verksamhetens nettokostnader


-4 384

-4 102

-4 094

-4 000

Skatteintäkter

4

3 950

3 773

3 950

3 773

Generella statsbidrag och utjämning

5

451

436

451

436

Finansiella intäkter

6

455

43

10

484

Finansiella kostnader

7

-10

-7

-91

-103

Resultat efter finansiella poster


462

143

226

590

Skatt

8

-

-

-40

-21

Årets resultat


462

143

186

569