Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Nämndrelaterade intäkter enligt driftredovisning

3 060

3 172

3 060

3 172

Avgår interna intäkter

-1 936

-2 069

-1 936

-2 069

Reavinst

12

0

12

0

Resultat försäljning omsättningstillgångar

0

111

0

111

Övrigt

0

0

0

0

SUMMA verksamhetens intäkter kommunen

1 136

1 214

1 136

1 214


Luleå Kommunföretag AB

-

-

0

0

Luleå Energi koncernen

-

-

939

1 006

Lulebo AB

-

-

559

599

Luleå Lokaltrafik AB

-

-

142

138

Luleå Renhållning AB

-

-

125

121

Luleå Hamn AB

-

-

83

79

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

-

-

15

18

Kronan Exploatering AB

-

-

-

3

SUMMA intäkter bolagen

-

-

1863

1 965

Avgår interna intäkter

-

-

-366

-482

SUMMA koncernens intäkter

1 136

1 214

2 633

2 697

 


Not 2 Verksamhetens kostnader

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Nämndrelaterade kostnader

7 388

6 942

7 388

6 942

Avgår interna kostnader

-1 936

-1 626

-1 936

-1 626

Utbetalade pensionsförmåner

88

87

88

87

Pensionskostnad individuell del

111

109

111

109

Årets förändring av pensionsavsättning

inkl löneskatt

23

21

23

21

-avgår förändring som redovisas som

finansiell kostnad

0

0

0

0

Övrig finansiering

-548

-559

-548

-559

NLL

-

-

-

-

Kommunens realisationsförluster och

nedskrivningar av anläggningstillgångar

74

31

74

31

SUMMA verksamhetens 

kostnader kommunen

5 200

5 005

5 200

5 005


Luleå Kommunföretag AB

-

-

4

4

Luleå Energi koncernen

-

-

705

795

Lulebo AB

-

-

329

427

Luleå Lokaltrafik AB

-

-

137

129

Luleå Renhållning AB

-

-

104

102

Luleå Hamn AB

-

-

60

61

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

-

-

15

20

Kronan Exploatering AB

-

-

0

3

SUMMA kostnader bolagen

-

-

1 354

1 541

Avgår interna kostnader

-

-

-369

-386

SUMMA koncernens kostnader

5 200

5 005

6 185

6 160


Leasing kommunen*

Operationella leasingavtal, maskiner och

inventarier (Även bolagen redovisar all

leasing som operationell)

Avtalade framtida leasingavgifter, inom 1 år

13

25

-

-

Avtalade framtida leasingavgifter, 2-5 år

10

60

-

-


*I praktiken finns ofta en stor osäkerhet i vad verkligt värde uppgår till varför man i nuläget väljer att konstatera att alla avtal tecknade före 2018 klassificeras som operationella även om man kan misstänka att de är av finansiell karaktär. En anpassning av redovisningen av leasing enligt RKR 13:2 har förberetts under 2017 vilket gör att framtida leasingavgifter har omklassificerats. Anpassningen sker fullt ut från och med 2018-01-01.


Not 3 Avskrivningar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Byggnader och mark

271

265

368

363

Maskiner och inventarier

49

45

174

174

SUMMA avskrivningar

320

311

542

537

 


Not 4 Skatteintäkter

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Skatteintäkter

3 946

3 785

3 946

3 785

Slutavräkning föregående år

7

3

7

3

Skatteavräkning innevarande år - preliminär

-2

-16

-2

-16

Summa kommunalskatt, netto

3 950

3 773

3 950

3 773

Mellankommunal utjämning

0

0

0

0

SUMMA skatteintäkter

3 950

3 773

3 950

3 773

Not 5 Generella statsbidrag

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Inkomstutjämningsbidrag

391

372

391

372

Avgift kostnadsutjämning

-276

-259

-276

-259

Bidrag LSS-utjämning

29

36

29

36

Regleringsbidrag/-avgift

-1

-3

-1

-3

Fastighetsavgift

137

131

137

131

Strukturbidrag

138

134

138

134

Flyktingbidrag

17

13

17

13

Bostadsbidrag

16

12

16

12

SUMMA generella statsbidrag

451

436

451

436

 

Not 6 Finansiella intäkter

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Ränteintäkter

1

1

5

11

Aktieutdelningar

451

36

5

473

Övriga finansiella intäkter

3

6

0

0

SUMMA finansiella intäkter

455

43

10

484

 

Not 7 Finansiella kostnader

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Räntekostnader lån

-3

-4

-84

-100

Ränta på pensionslöften intjänade f r o m 1998

-7

-3

-7

-3

SUMMA finansiella kostnader

-10

-7

-91

-103

Not 8 Skattekostnader

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Betalda skatter

-

-

-25

-21

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver

-

-

-14

1

Övrig uppskjuten skatt

-

-

-1

-1

SUMMA skattekostnader

-

-

-40

-21

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

-

-

10

1

Nyanskaffningar

-

-

1

10

Avskrivningar

-

-

-1

-1

SUMMA immateriella anläggningstillgångar

-

-

10

10

 


Not 10 Materiella anläggningstillgångar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Samtliga fastigheter för kommunens

bolag redovisas under rubriken

Övriga fastigheter

Mark och övrig fast egendom

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

572

528

-

-

Nyanskaffningar

68

40

-

-

Avyttringar och

utrangeringar

-1

-6

-

-

Omklassificering

0

-5

-

-

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

638

557

-

-

SUMMA mark och

övrig fast egendom

638

557

-

-


Fastigheter

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

7 506

7 130

11 830

11 902

Nyanskaffningar

98

238

262

188

Avyttringar och

utrangeringar

-101

-3

-114

-598

Omklassificering

630

184

1 594

380

Nedskrivning

-44

-42

-44

-42

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

8 089

7 507

13 528

11 830


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-2 712

-2 469

-3 844

-3 690

Årets avskrivningar

-271

-269

-368

-362

Avskrivning på avyttringar

och utrangeringar

49

26

54

208

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 934

-2 712

-4 158

-3 844

SUMMA fastigheter

5 155

4 795

9 370

7 986


Maskiner och inventarier

(inkl skepp)

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

396

340

3 836

3 400

Nyanskaffningar

36

50

172

111

Avyttringar och utrangeringar

-2

0

-110

-27

Omklassificering

7

6

-196

206

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

437

396

3 702

3 690


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-230

-179

-2 249

-2 096

Årets avskrivningar

-55

-51

-179

-180

Avskrivningar på avyttringar och

utrangeringar

2

0

110

26

Övriga förändringar

0

0

0

1

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-283

-230

-2 318

-2 249

SUMMA maskiner och

inventarier

154

166

1 384

1 441


Pågående nyanläggningar

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

655

477

1 282

1 018,0

Nyanskaffningar

581

348

636

722,5

Avyttringar och

utrangeringar

-30

0

111

-44,8

Omklassificering

-656

-170

-1 242

-413,2

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

550

655

787

1 282,5

SUMMA pågående

nyanläggningar

550

655

787

1 285,2


Deponi

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

67

67

67

67

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

67

67

67

67


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-67

-67

-67

-67

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-67

-67

-67

-67

SUMMA deponi

0

0

0

0


Anslutningsavgifter och

investeringsbidrag

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

-218

-173

-218

-173

Årets debiterade

anslutningsavgifter

-18

-23

-18

-23

Omklassificering, avyttringar och

utrangeringar

4

-22

4

-22

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

-232

-218

-232

-218


Ingående ackumulerade avskrivningar

17

12

17

12

Årets avskrivningar

7

6

7

6

Utgående ackumulerade avskrivningar

25

17

25

17

SUMMA anslutningsavgifter

och investeringsbidrag

-208

-200

-208

-200


SUMMA materiella

anläggningstillgångar

6 289

5 982

11 333

10 655

Totalt nyanskaffningar

782

675

1 070

1 212


 *Specifikation av nedskrivningar av anläggningstillgångar

Biogasverskamhet
Biogasverksamheten har skrivits ned med 35,2 mkr till beräknat återvinningsvärde på 0,2 mkr med anledning av utförd kassaflödesberäkning av verksamheten.

Brandstation
Brandstationen har skrivits ned med 6,9 mkr till 0 kr då ett rivningsbeslut har fattats för fastigheten.

Övrigt
Nedskrivning av pågående projekt med 32,1 mkr med anledning av felaktig klassificering tidigare år.

Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper


Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Ägd andel

2017

2016

2017

2016

Aktier och andelar i dotterbolag


Luleå Kommunföretag AB

100%

23

23

-

-

Övriga aktier och andelar


Luleå Näringsliv AB

49%

0

0

0

0

Stiftelsen Norrbottensteatern

42%

0

0

0

0

Kommuninvest Ek förening

-

49

49

49

49

Shorelink AB

7%

1

1

1

1

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län

-

2

2

2

2

Luleå Energi AB:s aktier i Kalix Vindkraft AB

27%

0

0

0

0

Luleå Energi AB:s aktier i Lulekraft AB

50%

0

0

10

10

Övriga


1

1

1

1

Långfristiga värdepapper


0

0

1

1

Bostadsrätter


0

1

1

1

SUMMA aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper


78

78

65

65

 

Not 12 Långfristiga fordringar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Uppskjuten skattefordran

0

0

0

0

Förlagslån till Kommuninvest

10

10

10

10

Övriga långfristiga fordringar

0

1

0

1

SUMMA långfristiga fordringar

10

11

10

10

Not 13 Förråd mm

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Luleå kommun, exploateringsfastigheter

10

10

10

10

Luleå kommun, övrigt förråd

7

7

7

7

Luleå Energi AB

0

0

9

9

Luleå Lokaltrfik AB

0

0

3

3

Luleå Renhållning AB

0

0

0

1

Luleå Hamn AB

0

0

0

0

SUMMA förråd mm

17

17

29

30

 

Not 14 Kortfristiga fordringar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Kundfordringar

54

62

161

205

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

262

267

390

372

Övriga kortfristiga fordringar

117

132

146

151

SUMMA kortfristiga fordringar

433

461

697

728

 

Not 15 Kassa, bank och kortfristiga placeringar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Kassa, Plusgiro, Bank

0

0

2

465

Ändamålsbestämda testamenterade medel

2

2

2

2

Kortfristiga placeringar

Ändamålsbestämda testamenterade medel

2

2

2

2

Övriga kortfristiga placeringar

0

0

607

1 000

Ingående bokfört värde

0

0

1000

1 007

Förändring av placeringar

0

0

-387

-7

Utgående bokfört värde

0

0

613

1 000

Anskaffningsvärde

0

0

613

1 000

Marknadsvärde

0

0

613

1 000

SUMMA kassa, bank och kortfristiga placeringar

4

4

613

1 469

 

Not 16 Eget kapital

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Eget kapital vid årets början

4 443

4 300

7 293

6 732

Rättning av fel samt förskjutning

0

0

-29

-8

Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip*

4 443

4 300

7 264

6 724

Årets resultat

462

143

186

569

därav resultatutjämningsreserv

817

398

817

398

SUMMA eget kapital

4 905

4 443

7 450

7 293

Avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultatuträkningen

462

143

-

-

Avgår årets reavinster

0

0

-

-

JUSTERAT resultat

462

143

-

-

 * Nya redovisningsregler, K3, för bolagen och redovisning av reavinster vid kommunens försäljning av tomträtter

 

Not 17 Avsättningar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Avsatt till pensioner

272

252

277

258

Varav för kommunen avsatt för:

Pensionerade

0

96

0

0

Arbetstagare

0

78

0

0

Avgångna

0

15

0

0

Förtroendevalda som inte ingår ovan

0

14

0

0

Löneskatt på pensioner

53

49

0

0

Övriga avsättningar

52

57

310

276

Varav avsatt för:

Uppskjutna skatter

0

0

258

220

Återställande av avfallsdeponi

47

50

47

50

Övriga avsättningar

5

6

4

6

Pensionsavsättningar inklusive löneskatt

Ingående avsättning

252

238

-

-

Pensionsutbetalningar

-8

-8

-

-

Nyintjänad pension

19

18

-

-

Ränte- och basbeloppsuppräkning

6

2

-

-

Förändring av löneskatt

3

3

-

-

Ingående avsättning nya förtroendevalda

0

0

-

-

Övrigt

0

-1

-

-

Utgående avsättning

272

252

-

-

Aktualiseringsgrad (%)

95

91

-

-

SUMMA avsättningar

324

309

587

534

 *Utflöde avseende deponi kommer att ske etappvis men ingen större andel de närmaste åren.
**Utflöde avseende pensionsavsättningar sker löpande.
***Utflöde avseende testamenterade medel sker löpande.

 

Not 18 Långfristiga skulder

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Långfristiga lån*

100

150

2 838

3 476

Övriga långfristiga skulder

53

5

80

7

SUMMA långfristiga skulder

153

155

2 918

3 482

 *I kommunens finansiella policy framgår hur kommunens ränte- och kreditrisker mm behandlas

Not 19 Kortfristiga skulder

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Leverantörsskulder

341

318

469

397

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

568

550

977

762

Likvida medel kommunala bolag

369

389

0

-

Övriga kortfristiga skulder

171

376

356

500

SUMMA kortfristiga skulder

1 449

1 634

1 802

1 659

Not 20 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Fastighetsinteckningar

-

-

545

541

SUMMA panter och därmed jämförliga säkerheter

-

-

545

541

 

Not 21 Ansvarsförbindelser

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Pensionsförpliktelser som inte har

tagits upp bland skulder eller

avsättningar

Pensionsförpliktelser

1 447

1 526

1 447

1 526

Löneskatt på pensionsförpliktelser

351

370

351

370


Ingående avsättning

1 896

1 981

1 896

1 981

Ränte- och basbeloppsuppräkning

56

23

56

23

Gamla utbetalningar

-103

-79

-103

-79

Förändring av löneskatt

0

-17

0

-17

Aktualisering

-29

-4

-29

-4

Övrigt

-17

-8

-17

-8

Utgående avsättning

1 803

1 896

1 803

1 896

Aktualiseringsgrad (%)

95

91

95

91

SUMMA pensionsförpliktelser och

löneskatt som inte har upptagits bland

skulder eller avsättningar*

1 798

1 896

1 798

1 896


Borgensförbindelser

Kommunala bolag

Luleå Kommunföretag AB

100

100

-

-

Luleå Energi AB

0

0

-

-

Lulebo AB

2 485

2 485

-

-

Luleå Hamn AB

66

66

-

-

SUMMA kommunala bolag**

2 651

2 651

-

-


Förlustansvar egna hem

1

1

1

1

SUMMA borgensförbindelser***

2 652

2 652

1

1


Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

-

-

186

186

SUMMA övriga ansvarsförbindelser****

-

-

186

186


SUMMA ansvarsförbindelser*****

4 450

4 548

1 985

2 083

 *Utflöde avseende pensionsförplikteser sker löpande.
**Sannolikheten att kommunen måste infria sina borgensförbindelser bedöms som mycket liten.
***Endast en liten del av förlustansvaret behöver infrias.
****Utflöde avseende hyresgäststyrt underhåll sker löpande. Hela underhållet kommer inte att behöva uppfyllas.
*****Luleå kommun har i oktober 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Luleå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 342 483 929 484 kr och totala tillgångar till 349 243 746 321 kr. Luleå kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 098 115 245 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 156 400 345 kr. Sannolikheten att kommunen måste infria sina förpliktelser gällande Kommuninvest bedöms som mycket liten.

 


Not 22 Inköp av materiella anläggningstillgångar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Luleå kommun

750

652

750

652

Eliminering friköp tomter Lulebo AB

0

0

0

-95

Luleå Energi AB koncernen

0

0

149

133

Lulebo AB

0

0

155

453

Luleå Lokaltrafik AB

0

0

3

6

Luleå Renhållning AB

0

0

2

17

Luleå Hamn AB

0

0

2

1

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

0

0

0

0

SUMMA inköp av materiella anläggningstillgångar

750

652

1 061

1 167


Not 23 Justering för övriga ej

likviditetspåverkande poster som

ingår i årets resultat

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2017

2016

2017

2016

Avskrivning på avyttringar, nedskrivning och

omklassificering av anläggningstillgångar

-12

-103

-13

-59

Reavinst vid försäljning av dotterbolag

0

0

0

-473

SUMMA justering för övriga ej

likviditetspåverkande poster som

ingår i årets resultat

-12

-103

-13

-531