KassaflödesanalysKommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Not

2017

2016

2017

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN


Årets resultat

16

462

143

186

569

Justering för avskrivningar

3

320

311

542

537

Justering för förändring avsatt till pensioner

17

20

14

68

14

Justering för resultatpåverkande förändringar

övriga avsättningar

17

-5

-5

-15

-31

Justering för övriga ej likviditetspåverkande

poster som ingår i årets resultat

23

-12

-113

-13

-541

Poster som bokförts direkt mot eget kapital

16

0

0

0

0

Medel från verksamheten före

förändring av rörelsekapital


784

350

768

548

+/- Minskning/ökning förråd m.m

13

0

15

1

43

+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar

14

0

24

31

-170

+/- Minskning/ökning långfristiga fordringar

12

0

0

393

0

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder

19

-110

175

70

23

Kassaflöde från den löpande verksamheten


674

564

1 263

454

INVESTERINGSVERKSAMHETEN


Investering i immateriella anläggningstillgångar

9

0

0

0

-10

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

9

0

0

0

0

Investering i materiella anläggningstillgångar

10, 22

-763

-663

-1 298

-1 083

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

10

120

118

121

320

Investering i finansiella anläggningstillgångar


0

-40

-2

-40

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar


0

0

0

473

Debiterade anslutningsavgifter/investeringsbidrag

10

18

21

18

39

Kassaflöde från investeringsverksamheten


-624

-564

-1 161

-302

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN


Nyupptagna lån

18

0

0

0

176

Amortering av skuld och övriga avsättningar

18

-50

0

-565

-34

Kassaflöde från finansieringsverksamheten


-50

0

-565

142ÅRETS KASSAFLÖDE


0

0

-463

284

LIKVIDA MEDEL vid årets början

15

4

4

1 469

1 185

Varav kortfristiga placeringar

15

4

4

1002

1185

LIKVIDA MEDEL vid årets slut

15

4

4

4

1 469