BalansräkningKommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Not

2017

2016

2017

2016

TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Immateriella

anläggningstillgångar


Övriga immateriella

anläggningstillgångar

9

-

-

10

10

Materiella

anläggningstillgångar


Mark, byggnader och

tekniska anläggningar

10

5 793

5 352

9 370

7 986

Maskiner och inventarier

10

154

166

1 384

1 587

Pågående nyanläggningar

10

550

655

787

1 282

Deponi

10

0

0

0

0

Anslutningsavgifter och

investeringsbidrag

10

-208

-200

-208

-200

Finansiella

anläggningstillgångar


Aktier, andelar och

värdepapper

11

78

78

65

65

Långfristiga fordringar

12

10

10

10

10

Summa

anläggningstillgångar


6 377

6 059

11 418

10 740

Omsättningstillgångar


Förråd mm

13

17

17

29

30

Kortfristiga fordringar

14

433

461

697

728

Kortfristiga placeringar

15

2

2

609

1 002

Kassa och bank

15

2

2

4

467

Summa omsättningstillgångar


454

481

1 339

2 227

SUMMA tillgångar


6 830

6 541

12 757

12 968

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER


Eget kapital

16

4 905

4 443

7 450

7 293

därav årets resultat

16

462

143

186

569

Resultatutjämningsreserv

16

817

399

817

399

Avsättningar


Avsatt till pensioner

17

272

252

277

258

Övriga avsättningar

17

52

57

310

276

Skulder


Långfristiga skulder

18

153

155

2 918

3 482

Kortfristiga skulder

19

1 449

1 634

1 802

1 659

Summa avsättningar och skulder


1 926

2 098

5 307

5 675

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder


6 830

6 541

12 757

12 968

 

Panter och ansvarsförbindelserKommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Not

2017

2016

2017

2016

Panter


Panter och därmed jämförliga säkerheter

20

-

-

545

541

Ansvarsförbindelser


Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

bland skulder eller avsättningar

21

1 447

1 526

1 447

1 526

Löneskatt på pensionsförpliktelser

21

351

370

351

370

Övriga ansvarsförbindelser

21

2 651

2 652

187

187