Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att bidra till att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Det handlar om att i dialog med medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle, att svara för god byggnadskultur samt god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden följer den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, tar de initiativ som behövs i frågor om planläggning av mark och vatten inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser (med undantag för översiktsplanering), byggande, fastighetsbildning, miljö- och naturvård. Nämnden ansvarar för exploateringsverksamheten samt övriga mark- och exploateringsekonomiska frågor som inte handhas av kommunstyrelsen.

Stadsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende:

  • Vatten – och avloppsförsörjning.
  • Hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra trafikmiljö av gator och gång- och cykelvägar.
  • Trygga, tillgängliga, upplevelse- och rekreationsrika allmänna park- och naturmiljöer under alla årstider.
  • Förvaltning av fastigheter, som inte förvalts av annan nämnd eller styrelse Nämnden organiserar och förvaltar en kommunal bostadsförmedling och är också kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor.

Året som gått

Året som gått har i hög utsträckning präglats av fokus på bostadsbyggandet. Samtidigt har stor energi lagts på att säkerställa att tillväxten sker hållbart. Vi behöver ha blicken långt in i framtiden, samtidigt som vi skapar konstruk­tiva lösningar för de problem samhället har idag.

Det är med stolthet vi konstaterar att detaljplaner för 790 bostäder vunnit laga kraft under året. Kronandalen är den största detaljplanen Luleå kommun tagit fram i modern tid och kommer att skapa goda förutsättningar för Luleås tillväxt. Vår stad växer och förtätas, vilket inte bara är av godo. För många innebär det en förändring av deras var­dag och deras närmiljö. Att hitta en balans mellan enskildas intressen och de allmännas, är sannerligen en utma­ning. Vikten av en god samverkan och dialog med luleåborna kan inte nog poängteras.

För ett växande Luleå behövs ett växande och förbättrat vatten- och avloppsnät. Delar av den så kallade Östra län­ken har färdigställts under året och pumpstation P39 har tagits i drift. Detta möjliggör exploatering av kommande bostadsområde på Kronan för 5 000 nya luleåbor.

Prioriteringen av att utveckla Luleå som cykelstad har fortsatt. För att fler ska välja att gå och cykla har vi i år byggt 7,5 km nya cykelväger. I år har vi även genomfört vårt första Cykelforum. För att fler ska välja ett hållbart resande har även aktiviteter genomförts för att ändra lulebornas beteenden. Detta är ett viktigt påverkansarbete som även kommer att fortsätta kommande år. Arbetspendling är ett annat viktigt område, där val av transportmedel ger stor effekt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Under året har en regional trafikstrategi för arbetspendling tagits fram i samarbete med Trafikverket, regionala kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och kommunerna Kalix, Boden, Älvsbyn och Piteå.

I all förändring i all tillväxt är det viktigt att orka hålla i det vardagliga arbetet, den dagliga driften. Luleåborna är överlag nöjda med hur detta sköts. Vinterväghållning och städning ges bättre omdömen i Luleå än i riket. Lule­borna upplever däremot en standardsänkning av underhåll (jämnhet, gropar och spår) på bostadsgator. En viktig signal inför kommande års prioriteringar.

Målet om att öka barn och ungas inflytande på planeringen och utformningen av allmänna platser har delvis nåtts. Bland annat har ett tjugotal gymnasieungdomar sommarjobbat med ett stadsutvecklingsprojekt för resecentrum. Barn och ungas inflytande är högt prioriterat och former för det kommer att fortsätta utvecklas kommande år.

Allt detta om mer därtill har gjorts med färre personal än planerat vilket är ett av skälen till att nämndens resultat blev 9,4 mkr.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

1 080 933

Verksamhetens kostnader

-922 510

Kapitalkostnader

-387 399

Nettokostnader

-228 976

Kommunbidrag

238 392

Resultat

9 416

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

485 369

Årsbudget

829 777Avvikelse

344 408

 

Nyckeltal


År:

2012

2013

2014

2015

2016

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

-

427

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

-

14

Andel dricksvattenprover tjänliga samt tjänliga med anmärkning, %

100

99,6

100

99,7

100

Byggrätter, antal

-

78

352

527

790

Vinterväghållning, kr/inv

504

575

521

659

481

Energiförbrukning lokaler, el eller fjärrvärme kwh/m2

178

170

161

151

148

Energiförbrukning egna lokaler, el eller fjärrvärme kwh/m2

199

190

182

170

177

Lokalyta, m2/medarbetare

105

103

102

101

94

Lokalyta, m2/invånare

8,9

8,8

8,9

8,8

8,5 

Nämndens styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Genomföra resvaneåtgärder i syfte att nå ett hållbart resande genom att påverka befolkningens attityder och beteende

Revidera cykelplanen i syfte att höja ambitionsnivån och för att planen ska uppfylla intentionerna i åtgärdsprogram för bättre luft

Verka för publik tankning av Biogas 2016

Utarbeta strategi för laddningsstationer i Luleå

Ta initiativ till ett resurseffektivt bostadsprojekt, tillsammans med externa aktörer, som ger Luleå nationell uppmärksamhet

Öka barn och ungas inflytande på planeringen och utformningen av allmänna platser

Ökad beredskap för boendelösning för ökat flyktingsmottagande

Öka planlagd mark för industri, handel och kontor

Öka tillgången av markområden för alla typer av boendeformer (bostäder flerfamiljhus mm)

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Genomför minst en medborgardialog enligt fastställd modell och utvärdera utfallet

Utveckla metoderna för halkbekämpning i syfte att minska antalet singelolyckor bland gående och cyklister

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Utveckla den systematiska uppföljningen av felanmälan och synpunktshantering

Vidareutveckla information till medborgare om aktuell luftkvalitet

Ta fram minst tre servicedeklaration varav en för planprocessen

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Öka det administrativa stödet för chefer med fler än 20 direkt underställda

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Färre medarbetare ska 2017 uppleva arbetsrelaterad stress jämfört med 2013

Sjukfrånvaron ska understiga 4.5 %

Kartlägg sårbarheten inom förvaltningens kompetensförsörjning

Mål för att:  Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Ekonomin ska vara i balans

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Effektiv och tydlig process vid investering och exploatering

Utarbeta systematiska kostnads- och verksamhetsanalyser bland annat genom att identifiera nyckeltal som möjliggör mätning av effektivitet

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts