Socialnämnden

Socialförvaltningen svarar för kommunens ansvar att bistå med hjälp, stöd, service, omvårdnad och boende till den som inte klarar sig själv med egna resurser och med stöd av närstående. Vidare utförs hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsuppgifter för personer i särskilt boende och för invånare över 18 år som av något skäl inte kan ta sig till sin hälsocentral.

Socialförvaltningens ansvarsområde gränsar ofta mot andra samhällsaktörer. Samverkan är viktig både med andra kommunala förvaltningar och med landstinget.

Förvaltningen eftersträvar ett aktivt deltagande i det kommungemensamma arbetet kring programmen som bidrar till uppfyllelsen av Vision 2050.

Året som gått

Under året har alla ensamkommande flyktingbarn, som anlände under hösten/vintern 2015, kunnat få sin placering i Luleå, samtidigt som ökningen har avstannat. Förvaltningen har arbetat tillsammans med berörda förvaltningar för att på bästa möjliga sätt bidra till barnens integration i samhället.

Programarbetet fortsätter att utvecklas i nära samarbete med andra förvaltningar. Allt fler frågor inryms under paraplyet Vi6. En ny uppdragsbeskrivning har tagits fram för Vi6 på uppdrag av kommundirektören.

Socialnämndens olika planer för utveckling är en ledstjärna i arbetet framåt. En röd tråd är möjliggöra kvarboende och stärka hemmaplanslösningar vilket ligger i linje med aktuell forskning.

Under året har ett nytt arbetssätt prövats inom hemtjänsten. Syftet är att öka brukarnas delaktighet genom en minskad detaljstyrning och större frihetsgrad för medarbetarna att tillsammans med brukarna planera genomförandet.

Inom den sociala barn- och ungdomsvården har det gjorts satsningar på öppenvårdsverksamheten med olika nya former av stöd i öppna former som ett alternativ till placeringar, samtidigt som antalet placeringar av barn och unga har minskat.

Under året har en organisationsförändring initierats med syfte att på ett tydligare sätt organisera verksamheten utifrån ett medborgarperspektiv och med en högre grad av helhetstänkande. Målet är att socialförvaltningen ska bli mer öppen, tillgänglig och sammanhållen.

Offensiva satsningar på utvecklad kvalitet har präglat året, vilket också visar sig i året kvalitetsenkät till första linjens chefer, där resultatet visar att intresset för och medvetenheten om kvalitetsfrågor har ökat.

Utveckling av ledarskapet och dess förutsättningar är en central fråga för framgångsrikt förändringsarbete inom organisationen. En större satsning på ledningsgruppsutveckling har genomförts under året.

För första gången på länge visar ohälsotalen på positiv trend och sjunker. Arbetet för att främja hälsa har gett resultat men fortsatt arbete krävs för att bibehålla den positiva trenden.

Det råder brist på medarbetare inom många av förvaltningens yrkeskategorier. Exempel på yrkeskategorier som det råder brist på är legitimerade sjuksköterskor, socionomer, utbildade undersköterskor, utbildade stödassistenter samt olika specialistfunktioner.

För att möta framtidens kompetensförsörjning har förvaltningen arbetat med olika åtgärder för att behålla medarbetare men också för att nya medarbetare ska söka sig till förvaltningen.

Socialnämnden visar en positiv avvikelse med 232 tkr mot budget. 

Socialnämnden beslutar regelbundet om strukturförändringar i syfte att frigöra medel för att förverkliga förvaltningens planer. Årets resultat visar på ett svagt positivt resultat trots kostnadsökningar inom vissa områden.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

443 220

Verksamhetens kostnader

-1 994 873

Kapitalkostnader

-9 768

Nettokostnader

-1 561 421

Kommunbidrag

1 561 653

Resultat

232

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

8 374

Årsbudget

14 218Avvikelse

5 844

 

Nyckeltal


År:

2012

2013

2014

2015

2016

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

-

2 590

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

-

192 

Nämndens styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

I samverkan vidta åtgärder för att öka barns och ungas hälsa och självkänsla

 Balansen avseende tillgång till bostäder för socialnämndens målgrupper ska förbättras

Aktivt bidra till ökad integration i samhället

Andelen behöriga till gymnasiet ska öka

Vidareutveckla genomförandet av programmen i kommunövergripande samverkan

Ta fram en plan för missbruksområdet

Verkställ socialnämndens planer

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Mätningar av kund-/medborgarsynpunkter och kvalitetsindikatorer ska analyseras och leda till åtgärder; förvaltningen ska öka andelen "gröna" mätpunkter i Öppna Jämförelser med särksilt fokus på bemötande, delaktighet och samverkan

Arbeta för en mer öppen och tillgänglig socialförvaltning

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Inom varje verksamhetsområde mäta, analysera och vidta åtgärder för att utveckla en mer jämställd service

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Öka vår attraktion som arbetgivare

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Resultat > 0 kr

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Vidta strukturella förändringar så att en del kommunbidraget kan avsättas till sociala investeringar

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts