Räddningsnämnden

För att bidra till att kommunens vision uppnås och ge våra medborgare ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunen.  Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att minska antalet olyckshändelser i samhället samt stödja medborgare, företag och organisationer så att de har god förmåga att själva hantera risker och olyckor. Dessutom ansvarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Året som gått

Avvikelsen mot budget 2016 är 57 tkr. I april har räddningstjänsten beställt en stegbil som ger möjlighet till räddningsinsatser på 32 meters höjd. Risk och säkerhet redovisar ett noll-resultat.

I december har kommunstyrelsen beslutat att en placering av ny station för räddningstjänsten inklusive SOS Alarm och Region Norrbotten Ambulanssjukvården prövas i pågående planuppdrag för detaljplan för del i Lilla Mjölkuddsberget. Under hösten har arbete påbörjats i grupper inom räddningstjänsten för att genomföra behovsanalys avseende rum och ytor samt dess funktion. 

Arbetet med samverkan mellan räddningstjänster i länet startade med en "kick-off" i Luleå i januari. I denna deltog räddningschefer och deltagare från olika arbetsgrupper och man arbetade fram en planering för hur verksamheten ska bedrivas framöver. Samverkan bedrivs primärt inom följande områden: Ledningssystem, räddningshjälp och förebyggande arbete. Flera möten har skett under året och arbete med olika projekt pågår i olika grupper. Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats gemensamt inom Länssamverkan via E-nämnden.
Under år 2016 har räddningstjänsten infört dynamisk resurshantering vilket innebär att SOS Alarm kan larma de närmaste tillgängliga räddningsresurserna med de förmågor som behövs för att hantera den aktuella händelsen.

I april har Luleå kommuns elever i årskurs 2, i en tradition sedan 2010, sett teatern "Åh vilket ös, elden är lös" som har spelats på brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern belyser brandrisker i hemmet, vad man bör ha för brandskyddsutrustning hemma och hur man ska agera om det börjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp.

Räddningstjänsten har besökt ca 2 000 bostäder för att genomföra brandvarnarkontroll samt ge information om brandskydd i bostäder under året. En broschyr som innehåller information om skydd och säkerhet har delats ut till samtliga hushåll i Luleå kommun.

Under 2016 lanserades utbildningar på Räddningstjänstens utbildningscentrum inom fartygsbrandskydd och efterfrågan på dessa utbildningar har varit mycket hög. En annan nyhet är utbildningar om hot och våld.

I november genomfördes en stor samordnad samverkansövning, Vindros, där länets kommuner och myndigheter deltog.

Arbetet med jämställdhet har fortsatt under året bland annat genom fortsatt utbildning av räddningstjänstens ledningsgrupp och andra medarbetare.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

9 930

Verksamhetens kostnader

-61 008

Kapitalkostnader

-1 910

Nettokostnader

-52 988

Kommunbidrag

53 045

Resultat

57

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

1 997

Årsbudget

12 345Avvikelse

10 348

 

Nyckeltal


År:

2012

2013

2014

2015

2016

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

-

72

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

-

7

Nettokostnad kr/invånare

614

647

651

683

691

Antal utryckningar

972

1 049

1 129

1 002

1 056

Antal deltagare i olycksförebyggande utbildningar

2 000

1 500

4 000

5 000

4 200

Antal utförda tillsyner

249

103

147

144

153

Antalet givna tillstånd

50

49

54

51

42

Antalet besvarade remisser från andra myndigheter

-

-

199

147

160 

Nämndens styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Delta i kommunövergripande genomförandegrupper.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

 Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare finns tillgängliga för en god service.

Aktivt arbeta för att medborgare och organisationer ska uppleva ett bra bemötande och att räddningstjänstens arbete skapar mervärde.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Minska tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

 Implementera utbildningsplan för kravställande kompetensutbildningar för samtliga chefsnivåer.

Med utgångspunkt från analysen av medarbetarenkäten stärka chefernas förutsättningar till ett gott ledarskap.

 Ta fram tydligare uppdrag och mål i relation till resurser och förutsättningar till avdelningar/chefer.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Gott hälsoläge ska prägla räddningstjänsten.

Ta fram en handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Genomföra jämförelser mot andra räddningstjänster.

 Fortsatt och fördjupad samverkan mellan räddningstjänster i regionen och länet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts