Övriga Nämnder

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för att allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, EU-parlamentet samt folkomröstningar genomförs i kommunen i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Det innebär att valnämnden lämnar förslag på lämplig valkrets- och valdistriktsindelning, anordnar förtidsröstning, ser till att det finns lämpliga vallokaler på valdagen samt utser och utbildar röstmottagare. Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av antalet röster för varje parti på valnatten.

Nästa allmänna val hålls den 9 september 2018 då det är val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21 att inte anordna kommunal folkomröstning med anledning av folkinitiativet om Framtidens skola.

Valnämnden har under året enbart haft ett sammanträde då nämnden beslutat föreslå fullmäktige att Luleå kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av enbart en valkrets samt lämnat yttrande över remissen Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten, SOU 2016:71.

Valnämnden har deltagit i utbildning anordnad av Valmyndigheten gällande nyheter i vallagen inför valen 2018.

Ekonomi


Driftredovisning, tkr


Kommunbidrag

155,8

Redovisning

-164,8

Avvikelse

-9

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-

Årsbudget

-

Avvikelse

-

 

Överförmyndarnämnden

Enligt föräldrabalken är varje kommun skyldig att ha en överförmyndare/
överförmyndarnämnd. Nämnden är en tillsynsmyndighet som registrerar ärenden om för­myndarskap, godman­skap och förvaltarskap. Verksamheten består av att utreda och hos tingsrätten ansöka eller yttra sig över ärenden om anordnande eller upphörande av ställ­företrädarskap samt föreslå lämpliga ställföreträdare. Vidare ska nämnden utöva den löpande tillsynen bland annat genom granskning av årsräkningar och redogörelser, besluta om arvoden och byten av ställföreträdare samt lämna tillstånd till vissa åtgärder.

Nämnden arbetar också aktivt med att synliggöra verksamheten genom att delta på olika informationsmöten för bland annat pensionärsorganisationer, anhöriggrupper och intresse­föreningar.

Överförmyn­darexpeditionen har under året granskat 753 årsräkningar, cirka 100 slut­räkningar samt ett 80-tal förteckningar från gode män, förvaltare och förmyndare. Dessutom granskas ekonomiska rapporter varje kvartal för ensamkommande barn och utbetalade arvoden har återsökts från Migrationsverket. Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 611 godmanskap, 193 förvaltar­skap och 159 ensam­kommande barn med god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Därtill finns 238 underåriga barn som på grund av sina ekonomiska förhållanden står under överför­myndar­nämndens tillsyn.

Överförmyndarexpeditionen har erbjudit utbildningstillfällen under året till ställföreträdare för både vuxna och ensamkommande barn. En webbutbildning har också erbjudits nya gode män som anmält sitt intresse för att åta sig uppdrag. Samrådsmöten med socialförvaltningen har fortsatt i syfte att dela kunskap om när godmanskap kan vara aktuellt och när istället andra hjälpinsatser är mer lämpliga. Samverkansmöten med deltagare från överförmyndar­expeditionen, arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildnings­förvaltningen har påbörjats i syfte att skapa ett gemensamt synsätt och förhållning kring mottagandet av ensamkommande barn.

Arbete med att byta ärendehanteringssystem har påbörjats för att bättre möta dagens krav och förväntningar, inte minst för att ge ställföreträdarna möjlighet att kunna lämna in års­räkningarna elektroniskt.

Nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemännen har själva deltagit vid utbildnings­tillfällen, bland annat Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar och länsträff anordnad av Norrbottens kommuner.

Ekonomi


Driftredovisning, tkr


Kommunbidrag

4 779

Redovisning

-4 469

Avvikelse

310

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-

Årsbudget

-

Avvikelse

-

 

Kommunrevisionen

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Dess uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen. På fullmäktiges uppdrag prövar och utvärderar revisorerna den verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisionen skall granska och bedöma om kommunens verksam-heter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionen i kommunen är samordnad med revisionen i de kommunala företagen. Syftet med den samordnade revisionen är att få ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs.
Revisionen har under 2016 haft 13 revisionsmöten samt genomfört dialoger med nämnder, gruppledarna samt styrelseordförande i de kommunala bolagen. Under åren har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bl.a. en samgranskning med Umeå och Sundsvall gällande socialsekreterarnas arbetssituation.
Revisorerna har även deltagit i det årliga erfarenhetsutbytet med kommunrevisorerna i Umeå och Sundsvall. Årets träff anordnades i Luleå. Revisorerna har under året deltagit i olika utbildningsaktiviteter. Kommunrevisionen har under året utvecklat arbetet med grundläggande granskning vilket mottagits positivt av kommunens nämnder.
I december 2016 har revisionen haft planeringsdagar och genomfört en risk- och väsentlighetsanalys i syfte att fastställa vilka granskningar som är aktuella för 2017.

Årets granskningsarbete redovisas i revisionsberättelsen med redogörelse.

Ekonomi


Driftredovisning, tkr


Kommunbidrag

201 383

Redovisning

-299 159

Avvikelse

1 005

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

621

Årsbudget

1 700

Avvikelse

1 079