Miljö- och byggnadsnämnden

Myndighetsutövning är verksamhetens huvuduppdrag. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör sin myndighetsutövning inom följande lagstiftningar; plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten, bostadsanpassningsbidrag, miljöbalken, livsmedel, strålskydd, lagen om foder och animaliska biprodukter, internationella hot mot människors hälsa, handel med receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen.

Nämnden svarar även för kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft samt hantering av trygghetsboende.

I myndighetsutövning erhålls erfarenhet och specialistkompetens om vad som sker i samhället. Genom ett aktivt deltagande i samhällsplaneringen med återföring av kompetens och erfarenhet uppnår miljö- och byggnadsnämnden det politiska uppdraget om en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Verksamhet

Uppdragen från kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden tre roller nämligen att vara lokal miljö- och byggmyndighet, miljö- och byggöver­vakare och medverkare i kommunal planering. Miljö och byggnadsnämnden biträds av miljö- och byggnadsförvaltningen som genom granskning av handlingar, tillsyn och kontroller, mätningar, infor­mation och rådgivning samt deltagande i samråds­grupper mm ser till att miljö- och byggnadsnämn­dens frågor bereds och verkställs.

Året som gått

Under året 2016 har den nya organisationen satt sig och förändringarna har börjat synas på ett tydligare sätt. Samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen har utvecklats och möten mellan förvaltningarna har utvecklats på ett sätt som visar på att den nya organisationen fyller sitt syfte. Nämndens krav på förbättringar av handlingar till nämnden har resulterat i handlingar som ger bra information inför besluten.

Två nämndsledamöter har varit på FAH, (Förbundet för Allmänt Hälsoskydd) i Hässleholm, 12 till 13 oktober, dagarna var givande och lärorika enligt ledamöterna. Under våren utsågs årets stipendiat till stipendiet för Hållbar utvekling, Thomas Öberg. Thomas är en folkbildare och inspiratör som levandegör och skapar intresse för naturen.

Några återkommande frågor som präglat året är Lövskatan och industriområdet. Klagomålen har varit många och mail från några av de boende har periodvis varit dagliga med frågor och krav. Förvaltningen har gjort en stor genomlysning av verksamheten på ett av företagen. Utöver det har en EU-emigrant underhållit Luleborna med saxofonspelande på Storgatan. Uppskattningen har varit delad och ledde till förslag på nya lokala hälsoföreskrifter. Andra problem med EU-emigranter har varit läger som uppstått runt centrum med nedskräpningsproblem mm.

2016 har varit ett år där förhandsbesked och byggloven ökat. Det visar på att kommunen växer men att det även uppstått ”växtvärk”. Exempel på växtvärk är småhusförsäljarna som vill sälja och bygga på områden som kommunen inte anser vara prioriterade eller inte finns med i fullmäktiges inriktningsbeslut om var Luleå ska växa. Mot slutet av året har det märkts att kunskapen om var kommunen vill bygga blev mer accepterad av småhusförsäljarna.

Sammanfattningsvis har 2016 varit ett år med en positiv utveckling för både nämnd och förvaltning och visar på en fortsatt positiv utveckling av den nya organisationen.

 

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

18 331

Verksamhetens kostnader

-40 477

Kapitalkostnader

0

Nettokostnader

-22 146

Kommunbidrag

22 285

Resultat

139

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

229

Årsbudget

829Avvikelse

600

 

Nyckeltal


År:

2012

2013

2014

2015

2016

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

-

40

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

-

5 

Nämndens styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Bidra till god bebyggd miljö utifrån miljö- och byggnadsnämndens/förvaltningens samlade kompetens

Ökad delaktighet genom medborgardialog i tidigt skede

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Ökad tillgänglighet genom fler digitala tjänster

Handläggning av ärenden ska präglas av  jämställdhet, rättsäkerhet och god service

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Följa och jämföra resultat av utförd service för att utveckla verksamheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Ge förutsättningar till varje chef för att utöva ett gott ledarskap

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Balans mellan personalresurser och arbetsuppgifter

En hållbar arbetsgivare genom fokus på långsiktighet och hälsofrämjande insatser

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamhet inom angivna kommunbidrag

Säkerställa rätt taxa utifrån nämndens verksamhetsområde

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Gemensam struktur för effektiv kvalitets- och verksamhetsutveckling med fokus på det som tillför värde för kund, medarbetare och ledare

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts