Kulturnämnden

I stark samverkan med andra förvaltningar och aktörer ska Kulturnämnden arbeta för att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Kulturnämnden ska bedriva eller stödja en kvalitativ och bred kulturell verksamhet inom områdena litteratur, konst, musik, film, teater, dans, folkbildning samt museal och lokal historia för alla åldrar i Luleå kommun. Dessutom erbjuda möjlighet för konferens- och kongressverksamhet. Kulturnämnden ska även skapa förutsättningar för utövare att själv delta och utöva former av kultur genom att tilldela ekonomiskt stöd. Främst prioriterar kulturnämnden kultur för barn och unga. Detta tillsammans ska ge medborgarna i Luleå en kulturell välfärd och hög livskvalitet.

Året som gått

Kulturnämnd och kulturförvaltning har under året starkt bidragit till att utveckla Luleå till en kreativ plats med god livskvalitet och stark attraktivitet både för medborgare och besökare. Under året har satsningar gjorts för den kulturella mångfalden och infrastrukturen.

Våra satsningar tillsammans med föreningslivet har gett goda resultat. Goda exempel på detta är Kulturcentrum Ebeneser som på kort tid blivit en av Norrbottens största kulturarrangörer, och samverkan med Folketsbio för en central biograf för kvalitetsfilm. Under året har även beslut tagits om att göra Luleå till värd för en fristadskonstnär som syftar till att värna yttrandefriheten och försvara det fria ordet genom att ge en förföljd konstnär möjlighet att utöva sitt yrke i en trygg miljö.

Nämndens arbete för att utveckla dansen som konstform tar stora steg framåt. Luleåborna kan numera besöka dans av hög internationell kvalitet genom en abonnemangsserie i Kulturens hus. Arbetet med en dansscen för en fri grupp och dansens föreningsliv är snart färdigt att realiseras. Våra verksamheter har under året arbetat kraftfullt för publikutveckling och högre kvalitet. Biblioteket har i sin verksamhet prioriterat läsfrämjande åtgärder bla genom det sk. Läshunds­projektet. Publik­arbetet har skärpts genom det nya konceptet ”Bokfesten” en ny litteraturfestival som samlat stor publik och gjort verksamheten angelägen för fler. Kulturens hus varit framgångrikt med det stora utbudet av upp­levelser. Den nya barnsatsningen ”barnsöndagar” som riktar sig till åldrarna 0-12 år har blivit en succé. Kulturens hus har under året även genomfört tre abonnemangsserier som ökat musik och danspubliken. Konsthallen har genom en organisationsförändring under året förstärkt sin verk­samhet innehållsmässigt. En aktuell tematik i utställningsarbetet har dessutom gett verksamheten en ny publik.

Vårt världsarv med Visitor Centre och Hägnan har tack vare extraresurser för sitt 20 årsjubileum som världsarv ökat sitt besökarantal under året. Resultatet av det större programutbudet och de ökade öppettiderna inspirerar kulturnämnden till fortsatta satsningar även under kommande år. Tidigt under året beslutade kulturnämnden att visitors Centres uppdrag och verksamhet skulle renodlas från turistbyråverksamhet till en större fokusering på att förmedla kunskap, upp­levelser och service i Världsarvet.

Kulturnämndens viktigaste strategiska arbete under året har varit arbetet med en ny kulturplan 2017-2020. Planen arbetas fram i ständiga dialogmöten med kulturarbetare, föreningsliv och övriga kulturaktörer. Resultatet blir ett viktigt dokument som styr nämndens utveckling av såväl kultur­politiken som de enskilda konstnärliga uttryckens utveckling de närmaste åren. Kulturnämnd och förvaltning har hög måluppfyllelse i sitt arbete för kulturens utveckling i Luleå någonting även den genomförda medborgarenkäten bekräftar. Detta tillsammans med en ekonomi i balans stärker bilden av Luleå som kulturkommun.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

27 387

Verksamhetens kostnader

-127 358

Kapitalkostnader

-6 415

Nettokostnader

-106 386

Kommunbidrag

110 894

Resultat

4 508

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

1 722

Årsbudget

1 900Avvikelse

178

 

Nyckeltal


År:

2012

2013

2014

2015

2016

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

-

91

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

-

14 

Nämndens styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Attraktiva mötesplatser för barn och unga

Gammelstad kyrkstad/Hägnan är ett attraktivt besöksmål

Samverka med andra nämnder

 Mångfald inom kulturen

Verksamheterna är attraktiva för nationella minoriteter och hbtq-personer

 Jämställd kultur

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Rätt kvalitet och service

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

"En dörr in" för bidrag.

Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service

Tillgängliga verksamheter

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kulturförvaltningens chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Ständiga förbättringar bidrar till en långsiktig effektivare resursanvändning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts