Fritidsnämnden

Fritidsnämndens uppdrag är att främja fritids- och turismverksamhet i kommunen samt att arbeta för förverkligandet av kommunens fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden ska ge möjligheter till ett rikt utbud av idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter, upplevelser och rekreation under alla årstider. Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för alla i hela kommunen.

Året som gått

I början av året kom besked om att MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) hade fått regeringens uppdrag att möjliggöra för kommunerna att skapa aktiviteter under sommarlovet för barn och unga, 6-15 år. Pengarna från MUCF gjorde succé, ungdomar från olika kulturer och samhällsgrupper gavs möjlighet till ett bra fritidsutbud under sommarlovet. Detta är naturligtvis viktigt under alla årstider och förutsättningarna ska givetvis vara likvärdiga för alla. Sportoteket, som är en viktig pusselbit för att kunna delta, oaktat ekonomiska förutsättningar, har därför implementerats i den ordinarie verksamheten efter att ha varit projekt i två år. En fritidskonsulent rekryteras till fritidsförvaltningen med särskilt ansvar för detta.

Jämställdhetsarbetet är ett otroligt viktigt arbete som tagit extra fart under 2016. Både fritidsnämnd, förvaltningsledning och all personal på förvaltningen har fått utbildning under året. Men arbetet är givetvis inte slut i och med detta. Det är det för viktigt för!

För att stärka utvecklingen av skärgården samt hålla ihop vår ansvarsdel för turism har en chef för den nya enheten Skärgård & Turism anställts.

Något som tagit stor kraft under början av året var den badhusutredning som vi fick i uppdrag att genomföra, "Framtida badverksamhet i Luleå". Den presenterades för fritidsnämnden i slutet av maj, och därefter för kommunstyrelsen. Det beslut som tagits är att ett nytt badhus ska byggas på Hertsön och att badhusen i Gammelstad och Råneå fortsättningsvis ska vara i drift. Vårt centrala badhus, Pontusbadet, som varit stängt för renovering av bassänger, vattenrening och tak mm återinvigdes i början av september.

Planen för långsiktig effektivitet är beslutad av fritidsnämnden och förvaltningen jobbar hårt med uppdraget. Syftet är att göra än mer kundnytta för de resurser vi får tilldelade i form av kommunbidrag.

Några investeringar är också gjorda under 2016 och här följer några exempel:

  • Upprustning av röranläggning, vattendamm mm för bättre möjligheter till produktion av konstsnö i Måttsund
  • Anslutningsspår för längdskidåkning mellan Mattisberget och Kyrkbyn
  • Ny disk till Pontusbadets café
  • Renovering av stugan Löjan på Brändöskär

Vi har också haft äran att tillsammans med Luleå Basketbollklubb och BC Basket Luleå anordnat tre landskamper i basket, samtliga EM-kvalmatcher (två dammatcher, en herr). Som vanligt gav den kunniga publiken matcherna en härlig inramning och vi hoppas givetvis på fler liknande arrangemang till idrottsstaden Luleå.

 

Verksamhetens Redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

23 792

Verksamhetens kostnader

-202 674

Kapitalkostnader

-17 914

Nettokostnader

-196 796

Kommunbidrag

197 712

Resultat

916

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

2 779

Årsbudget

16 798Avvikelse

14 019

 

Nyckeltal


År:

2012

2013

2014

2015

2016

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

-

70

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

-

2

Andel simkunniga

-

-

95

93

-

Antal resor 10 juni-11 september, Turbåtar

-

-

-

22 058

22 648

Genomsnittligt antal besök per månad, Fritidsgårdar

4 827

4 189

4 456

4 248

4 562

Genomsnittligt antal besök per månad, Råneå badhus

-

1 472

1 294

970

1 052

Genomsnittligt antal besök per månad, Gammelstads badhus

-

7 460

7 227

7 061

5 988

Genomsnittligt antal besök per månad, Pontusbadet

-

13 084

12 913

11 299

14 878 

Nämndens styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Tjejer och killar ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid.

Hållbar mottagarorganisation för besöksnäring

Skärgården är en långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft.

 Topp 15 i ranking Årets friluftskommun.

Öka andelen fysiskt aktiva med särskilt fokus på 13 - 20 år.

Möjliggöra mångfald inom fritidssektorn

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Strukturerat arbetssätt för rätt kvalitet och service

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

 "En-dörr-in" för föreningsbidrag

Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service.

Fler besökare i våra verksamheter

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Alla chefer har ett tydligt formulerat uppdrag och möjligheter att analysera och följa upp.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts