Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola. Skolans uppdrag är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. Uppdraget är också att ge möjligheter för individerna att lära och erövra sådana kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. De ska kunna delta i arbetslivet. Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation.

Året som gått

Året inleddes med ett stort antal ensamkommande barn till förvaltningens verksamheter, både på grundskolan, främst i årskurs 9 och i gymnasieskolan, på Språkintroduktion. Mottagandet har inneburit såväl utmaningar som möjligheter för verksamheterna. Arbetet med att genomföra kartläggningar samt erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning har utvecklats under året.

Resultaten i årskurs 9 påverkades av att de nyanlända eleverna endast gick i skolan under fem månader, framförallt på Bergskolan och Kråkbergsskolan. För Hertsöskolan har resultaten förbättrats betydligt och andelen behöriga till gymnasieskolan har ökat jämfört med tidigare år. För kommunen som helhet sjunker andelen behöriga från 91,4 % till 83,6 %.

Trots goda resultat på många skolor så är det dock alltför många elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan. Det är därför angeläget att ytterligare utveckla samarbetet med övriga förvaltningar och samordna hälsofrämjande och förebyggande insatser som säkerställer en likvärdig skola för alla barn och elever som är trygga, trivs i skolan och uppnår goda resultat.

För gymnasiseskolan har det stora antalet nyanlända inneburit en utökning av Språkintroduktionsprogrammet och ett omfattande utvecklingsarbete pågår för att organisera verksamheten ändamålsenligt för att möta elevernas behov.

Förskolan bedriver ett omfattande internt utvecklingsarbete med utökat ledningsstöd och effektiviseringar. Inom skolan har arbetet med lokala handlingsplaner för elevhälsa och likabehandligsplaner fortsatt.

Ett långsiktigt arbete pågår för att skapa trygg skola med en hållbar skolstruktur, säkra den framtida kompetensförsörjningen och erbjuda en god arbetsmiljö. Under året har de exempelvis nya förskolorna, Solkatten och Storsand invigts, byggandet av Tallkronanskolan pågår och verksamheten vid Svartöstadsskolan har flyttat till Örnässkolan.

En IT-strategi för skolan i Lueå, för perioden 2017-2022 har utarbetats och beslutats.

Förvaltningen vidtar många åtgärder för att nå högre effektivitet i resursfördelning och resursanvändning både långsiktigt och under det gångna året. Luleå växer, vilket betyder att antalet grundskolebarn framförallt, ökar kraftigt. Det medför behov av fler pedagoger och mer lokaler.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

232 863

Verksamhetens kostnader

-1 891 473

Kapitalkostnader

-27 388

Nettokostnader

-1 685 998

Kommunbidrag

1 701 810

Resultat

15 812

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

8 493

Årsbudget

5 500Avvikelse

-2 993

 

Nyckeltal


År:

2012

2013

2014

2015

2016

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

-

2 273

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

-

407 

Nämndens styrkort

Mål för att:  Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Andelen behöriga till gymnasieskolan ska öka. (Gemensam med soc)

 I samverkan vidta åtgärder för att stärka barns och ungas hälsa och självkänsla. (Gemensam med soc)

I samverkan utveckla en skola som främjar nyanländas etablering och integration

Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka

 Utveckla en skola som arbetar aktivt med det kompensatoriska uppdraget

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Utveckla kommunikation och dialog med medborgare och brukare om skolan

Medborgarnas nöjdhet med skolan i Luleå ska öka.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Öka systematiken i uppföljningen av utförd service

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Sträva efter högst 25 direkt underställda medarbetare.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Genomföra aktiviteter för att bidra till kompetensöverföring och kompetensförsörjning

Anordna aktiviteter med fokus på kommunens värdegrund i det dagliga arbetet.

 Fokusera på arbetssätt som främjar inflytande, delaktighet och arbetsglädje

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten ska bedrivas inom angivet kommunbidrag

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Skolans resurser ska på alla nivåer användas effektivt och fördelas så att alla barn och unga ges likvärdiga förutsättningar

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts