Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt integrations - och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. I förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen genom exempelvis flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade utbildningar och coachning mot arbetslivet. Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver olika verksamheter och projekt som bidrar till att inkludera människor i samhället och arbetslivet och en förutsättning för detta är god samverkan med andra aktörer.

Året som gått

Utökningen inom flyktingområdet samt aviserade förändringar från regeringen har haft en stor inverkan på förvaltningens verksamhet under året. I början av 2016 togs alla ensamkommande barn hem till kommunen, vilket ger goda förutsättningar att ställa om verksamheten utifrån sänkta ersättningsnivåer under 2017. Arbetet med att bli sverigeledande inom integration har påbörjats. En styrgrupp har bildats med uppdrag att samordna bosättningsuppdraget. Alla till Luleå kommun anvisade flyktingar har kunnat tas emot.

För att tillvarata och bygga vidare på utrikesföddas kompetenser har förvaltningen arbetat med att utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka etableringen på arbetsmarknaden. Ali projektet är en särskild satsning för att stödja ensamkommande ungdomar in på arbetsmarknaden. Projektet BaZar som riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står mycket långt från arbetsmarknaden har påbörjats. Vuxenutbildningen har under hösten startat en yrkesutbildning med språkstöd inom bygg och anläggning och socialt företagande för kortutbildade kvinnor och svenska för företagare har påbörjats under året.

Utvecklingen av jobbprocessen fortsätter för att fler personer som får en arbetsmarknadsinriktad insats ska gå till jobb eller studier. En särskild satsning på försörjningsstödstagare har påbörjats för att bryta utanförskapet och förbättra möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden.  KS-Arbetsmarknadsförvaltningen har i samarbete med Arbetsförmedlingen startat projektet Jobbsteget för att under två år anställa ca 100 arbetslösa i kommunens olika verksamheter. Satsningen ska skapa ingångsjobb för målgruppen.

Vuxenutbildningens arbete har fokuserat på tillgänglighet och möjliggörande för personer som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därför behöver studera. Tillgänglig information för målgruppen kortutbildade och uppsökande verksamhet riktad till personer med rätt att studera inom särskild utbildning för vuxna har genomförts. Utbildningskontrakt har införts i samverkan med Arbetsförmedlingen och är en insats riktad mot personer som inte fullgjort gymnasiet. Nya former för uppsökande verksamhet mot unga har utvecklats. Under året har ett 60 tal personer haft utbildningskontrakt i kommunen.

Ny kvalitetsorganisation är framtagen. Under året har övergripande nyckeltal tagits fram och utveckling av ytterligare mätetal för utvalda delar i de olika huvudprocesserna har påbörjats. Även utveckling av befintliga och framtagande av nya brukarundersökningar har genomförts.

KS- Arbetsmarknadsförvaltning har under året ökat antalet anställda till följd av utökningen av flyktingverksamheten. Insatser har gjorts för att stärka chefers förutsättningar inom området. Ytterligare omställning av flyktingverksamheten kommer att ske under 2017 och insatser för att stärka ledarskapet och förbättra sjuktalen kommer att vara betydelsefulla.

KS-Arbetsmarknadsförvaltningens redovisar för året ett överskott på 1 005 tkr.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

201 383

Verksamhetens kostnader

-299 159

Kapitalkostnader

-522

Nettokostnader

-98 298

Kommunbidrag

99 303

Resultat

1 005

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

621

Årsbudget

1 700Avvikelse

1 079

 

Nyckeltal


År:

2012

2013

2014

2015

2016

Antal tillsvidareanställda 31/12

145

152

154

158

166

Antal visstidsanställda 31/12

10

8

12

14

16

Nettokostnad exkl. statsbidrag och försäljning till andra kommuner och landsting vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

524

530

515

513

-

 Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning , andel (%)

4,1

3,8

4,1

4,1

-

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)

-

45

41

45

-

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

70,2

69,7

68,9

73,5

-

Anvisade ensamkommande barn, antal

13

17

14

194

16

Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med uppehållstillstånd, antal

92

85

95

113

251

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)

-

51

54,1

58,2

-

Förväntat värde förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)

-

52

54,8

56,8

-

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

-

-

-

38

-

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)

-

11

12

16

-

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)

-

13

12

10

-

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

613

691

657

639

- 

Nämndens styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Öka antalet personer från våra målgruppersom går till arbete eller studier med 10%. Särskilda satsningar på utrikesfödda.

Delta i genomförande av en mötesplats för unga i Luleå med syfte att ge ökade kunskaper om utbildningar, arbetsmarknad och arbetsliv.

Ta fram nya former för uppsökande verksamhet.

Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för att öka andelen nyanlända som efter etableringsinsatser går till arbete eller studier.

 Utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka etableringen på arbetsmarknaden och underlätta kompetensförsörjningen i regionen. Personer med utländsk härkomst är prioriterade.

Delta med insatser inom utvalda stadsdelar/byar inom ramen för start och uppväxt för alla.

Utveckla yrkesutbildningar med språkstöd på individnivå.

Utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande.

Koppla utbildningsprocessen till jobbprocessen för att öka antalet som går till arbete eller studier.

Särskilda satsningar för försörjningsstödstagare.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Se över brukarundersökningar och utveckla brukarorienteringen i förvaltningen.

Jämställdhetsanalyser genomförs på alla avdelningar inom utvalda områden.

Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet och resultatstyrning.

Mål för att:  Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsplatser ska hälsodiplomeras.

 Insatser för att sänka sjukfrånvaron.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Avsätta resurser för fler externt finansierade projekt.

Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet och resultatstyrning.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts