Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygtekniska utbildningar på eftergymnasial nivå. Bolaget skall ha nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen om den gymnasiala utbildningen i flygteknik. Vidare skall bolaget genomföra företagsanpassade uppdragsutbildningar.

Året som gått

Verksamhetsöverföringen av den gymnasiala utbildningen från bolaget till barn- och utbildnings­förvaltningen i augusti har präglat året. Mycket arbetstid har lagts ned på verksamhetsöverföringen med att få alla bitar på plats. Avtalet för läsåret 2016-2017 mellan bolaget och barn- och utbildnings­förvaltningen är klart och ska ses över efter vårterminen 2017. Hög sjukfrånvaro jämfört med hur ett normalår ser ut har medfört ökade kostnader för rehabilitering och vikarier under våren.

Bolaget har under året fokuserat på marknadsföring av utbildningarna för att få upp intresset för utbildningarna och därmed antalet elever. Teknikerutbildningen blev fullbesatt vid höstintaget, men eftersom bolaget har haft så få elever i gymnasiets årskurs 1 under våren har ekonomin blivit ytteligare ansträngd.

Bolagets utbildningar har dock mycket bra renommé hos flygföretagen i branschen och bolagets elever är eftertraktade. Nästan 70 % av avgångsklassen tekniker våren 2016 fick arbete som flygtekniker innan utbildningen var slutförd. Sex månader senare hade 80 % arbete.

Ansökan om intag av teknikerklasser för höstterminen 2017 och höstterminen 2018 har skickats till YH-myndigheten under 2016. Beslut om beviljande kommer den 7 februari 2017.

Teknikerutbildningens mål är att fortsätta ha bra relationer med branschföretagen och utöka praktikplatserna hos dessa. YH-utbildningen har fått en representant i ledningsgruppen från SAAB AB Linköping, vilket är mycket positivt.

Framtiden

Helikopteranskaffningen inom försvarsmakten och ökad efterfrågan på den civila marknaden gör att efterfrågan på helikoptertekniker kommer att fortsätta öka de närmaste åren.

Bolaget kommer fortsatt att aktivt medverka i Europeiska organisationen, European Aviation Maintenance Training Comittee (EAMTC), där bolaget är fullvärdig medlem tillsammans med de flesta flygbolag och utbildningsanordnare i Europa. Ett EAMTC-möte kommer att hållas i Luleå 13-15 mars 2017.


EkonomiResultaträkning, tkr

2016

2015

Omsättning

18 080

20 989

Kostnader inkl avskr

-20 638

-21 820

Finansiella poster

2

-2

Resultat efter fin.

poster

-2 556

-833

 

Nyckeltal
2016

2015

Investeringar, tkr

426

571

Räntabilitet på totalt kapital, %

neg

neg

Soliditet, %

8,0

9,0

Antal anställda

6

15

Frisktal, %

90,1

95,0

Sjukfrånvaro, %

9,9

5,0
 

Bolagets styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Arbeta med att eleverna ej ska använda alkohol, droger och tobak.

Rekrytering av elever från hela Sverige och få fler av de riksrekryterade eleverna att folkbokföra sig i Luleå.

Bolaget arbetar med strategier inom främst Program A och E.

Erbjuda elever praktik inom och utom Sverige.

Tillsammans med branschföretag inom flyget skapa och utveckla utbildningar.

Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska årligen öka.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Utbildning anpassad till efterfrågan samt luftfartslagar.

Tillsammans med elevvård/företagshälsa stödja och främja elevers hälsa och livsstil.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

-

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kontinuerliga veckomöten med personal.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Erbjuda kontinuerliga tränings- och friskvårdsaktiviteter.

Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditet 14,0 %.

Räntabilitet på totalt kapital 3,0 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Öka digitalisering av utbildningsmaterial för att minska kopiering och tid för utbyte av utbildningsmaterial.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts