Luleå Renhållning AB

Luleå Renhållning AB bedriver idag transport, materialbehandling och servicetjänster inom avfalls- och återvinningsområdet. Bolaget har organiserat och indelat verksamheten i: hushållsavfall och verksamhetsavfall. Bolaget med sina 72 anställda förfogar över en specialanpassad fordonsflotta samt egna anläggningar för återvinning och materialbehandling.

Årligen hanteras cirka 55 000 ton avfall för att tillgodose kundens samlade behov av tjänster inom avfallsområdet, samtidigt som det skapar mervärde både för samhället och för bolagets ägare Luleå kommun.

Året som gått

Luleå Renhållning AB har haft ett verksamhetsmässigt bra år med ett rörelseresultat på 8 949 tkr. Bolaget har under året gjort satsningar på en kommande deponi i Sunderbyn och startat ett utvecklingsprojekt med fokus på källsortering och materialåtervinning på studentområdet i samverkan med bland annat Luleå tekniska universitet. På kostnadssidan kan nämnas att bolaget belastats av ökande destruktionskostnader för bland annat trä.

I bolagets strategiska plan fastlades tre projekt som skulle genomföras. Alla går enligt plan utom arbetet med arbetsmiljöcertifiering som just nu ligger vilande på grund av resursproblem. Övriga projekt, att slå ihop två affärssystem till ett samt ta fram en ny avfallsplan för Luleå kommun är genomförda.

För att reducera miljöpåverkan bytte bolaget i maj ut dieseln på huvudelen av fordonen till det miljövänligare bränslet HVO. På så sätt minskas koldioxidutsläppen med upp till 90 procent och bidrar till en bättre miljö för invånarna i Luleå Kommun

I syfte att erbjuda bättre service och underlätta återvinning har öppettiderna utökats på bolagets återvinningscentraler. Luleå Renhållning AB har även installerat en ”storpantarmaskin” på Kronans återvinningscentral.

Framtiden

Luleå Renhållning AB kommer fortsätta sin påbörjade utveckling, där de övergripande bolagsmålen i ägardirektivet kommer att spela en central roll.

Bolaget är en viktig aktör för framtiden i Luleå kommun. Hur verksamheten uppfattas och upplevs har stor betydelse i arbetet med att skapa en hållbar miljö och där är kommunikation en framgångsfaktor. Bolaget ska starta arbetet med att skapa en tydlig kommunikationsplattform som ska bidra till att bolaget blir det ledande företaget inom hållbarhet. Luleå Renhållning AB skall öka kunskapen om miljöpåverkan och källsortering, skapa förtroende och förståelse för bolagets arbete samt den roll bolaget har i ett hållbart samhälle. Genom att utveckla rätt tjänster och anläggningar kommer bolaget vara en viktig part i Luleås expansion.

För att kunna genomföra alla planer i rätt takt behövs nöjda och trygga medarbetare. Under året har samarbetet med de fackliga parterna utvecklats positivt och satsningen på arbetsmiljö kommer att bli än tydligare. Rutiner kring rekrytering är viktiga framtidsfrågor, där ser bolaget fram emot ett utökat samarbete med personalavdelningen inom Luleå kommun.

EU gradvis inför krav på ett utökat arbete när det gäller cirkulär ekonomi. Det medför och kräver att bolaget är aktivt när det gäller utvecklingen av källsortering och materialåtervinning. Samarbetet med LTU och andra samarbetspartners inom projekt CSS kommer att fortsätta. Detta projekt är ett pilotprojekt som under de närmaste åren skall utvecklas till andra delar av kommunen. Ett aktivt samarbete med LTU är en viktig komponent för att bolaget skall utvecklas i takt med omvärlden.

EkonomiResultaträkning, tkr

2016

2015

Omsättning

120 771

121 467

Kostnader inkl avskr

-111 865

-107 948

Finansiella poster

43

43

Resultat efter fin.

poster

8 949

13 562

 

Nyckeltal
2016

2015

Investeringar, tkr

17 099

14 261

Räntabilitet på totalt kapital, %

6,3

9,7

Soliditet, %

37,6

35,3

Antal anställda

72

73

Frisktal, %

86,0

67,2

Sjukfrånvaro, %

3,7

2,9
 

Bolagets styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Förbättrade möjligheter att källsortera för Luleå kommuns medborgare

Ökad beredskap hos LRAB vid extraordinära händelser i kommunen

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Bibehålla LRAB:s kvalitetscertifiering

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Vara nr 1 i SCB:s NMI-undersökning (Nöjd medborgarindex) gällande renhållning och sophämtning

LRAB har relevanta nyckeltal

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kompetensutveckla ledare i ledarskap.

Medarbetarsamtal genomförs årligen enligt rutin

Personalhandboken skapar samsyn i företaget

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaron högst 4,0 %

Frisknärvaro lägst 70,0 %.

Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Öka medarbetarnas nöjdhet

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Räntabilitet över tid på minst 6% på totalt kapital.

Soliditeten över tid skall överstiga 22%.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

LRAB är kostnadseffektivt

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts