Luleå Lokaltrafik AB

Luleå Lokaltrafik AB har Luleå Kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde. Bolaget har även till uppgift att föreslå system, omfattning och upplägg för kollektivtrafikförsörjning i Luleå tätortsområde.

Bolaget har under 2016 bedrivit linjetrafik inom tätortsområde Luleå, nattrafik fredag och lördag, närlinjetrafik samt personaltransporter till SSAB.

Året som gått

Resandet har under 2016 ökat med 7,7 % jämfört med 2015, vilket resulterat i 5,1 miljoner resor. Ökningen beror till stor del på utökningar i trafiken, både i form av fler linjer samt ökad turtäthet, som genomfördes till vintertidtabellen 2014, vilket fortsatt att utvecklas även under 2015 och 2016. Under 2016 har exempelvis LLT på uppdrag av Luleå kommun kört trafik mellan Nordkalotten Hotell och Luleå tekniska universitet med linje 48, måndag-fredag. Linje 104 har lanserats och LLT erbjuder därmed kunder som både ankommer/avreser till och från järnvägsstationen och busstation en ökad och smidig tillgänglighet till och från Luleå Airport vilket funnits en stor efterfrågan av i regionen.

I den årliga nationella Nöjd-Kund-mätningen som genomförs av Svensk Kollektivtrafik där LLT jämförs med 37 andra stadstrafikföretag placerar sig LLT på första plats med 84 % av kunderna som anser att de sammanfattningsvis är nöjda med bolaget. Detta visar på fortsatt stort förtroende hos bolagets kunder vilket är glädjande. 92 % av kunderna anser att det är tryggt att åka med bolaget, vilket också placerar LLT på första plats. 81 % av kunderna anser att förarnas och personalens uppträdande är trevligt och detta placerar LLT på femte plats. Bolagets fokus framöver är att kontinuerligt arbeta med kunden i centrum för att förbättra reseupplevelsen och under hösten 2016 genomfördes en utbildningsinsats för all personal inom service och bemötande.

Under våren har LLT genomfört en upphandling av 15 nya bussar med förväntad levereras under första halvåret 2017. I samråd med leverantören, kundreferenser och en arbetsgrupp bestående av representanter från LLT har nya inredningsdetaljer tagits fram samt ett Infotainment-system förberetts i de nya bussarna för att förbättra upplevelsen och informationen ombord.

Arbetet med Strategi 2018, som baseras på LLT:s vision och värdeord har pågått under året. För­bättrings­arbetet i strategin sätter kunden i fokus vilket även stöttats av intern- och extern kommunika­tion. En nyckel bland handlingsplanerna är den som kartlägger våra processer i verksamheten och som utifrån det ska skapa tydlighet, hitta förbättringsområden och effektivisera verksamheten.

Framtiden

Framtiden för LLT:s verksamhet och kollektivtrafikens utveckling inom Luleå tätort ser mycket positiv ut. I visionsarbetet för Luleå Kommun, Vision 2050, är kollektivtrafiken en prioriterad fråga, vilken LLT kommer att arbeta aktivt med tillsammans med andra aktörer och intressenter.

Åtgärdsprogrammet för luftkvaliteten i Luleå centrum, som miljö-och byggnadsförvaltningen arbetade fram under 2013-2014, fortsätter LLT att vara delaktig i att uppnå. Syftet med projektet var att ta fram åtgärder för att minska halten kvävedioxider i luften i centrum, vilket på sikt är positivt för utvecklingen av kollektivtrafiken. Luleå kommun har tilldelats medel av Stadsmiljöavtalet för ett elbussprojekt på linje 6 under perioden 2016-2018. Projektet kom igång under hösten 2016 och fortsätter under 2017-2018.

Nya biljettmaskiner kommer att installeras i alla bussar under 2017 för att snabba upp ombordstigningen och en ny webbshop lanseras för att förbättra möjligheten att förbetala sin resa. Infotainmentsystemet förväntas höja reseupplevelsen och förenkla resandet i de nya bussarna. Teknik som underlättar för våra resenärer kommer att prioriteras framöver, för att därigenom få en enkelhet i resandet samt även ge våra medarbetare förutsättningar för att på ett enkelt och smidigt sätt hantera och utöva sitt arbete. Framsteg inom detta område kommer att stöttas av en tydligare kommunikation både internt och externt med fokus på att stärka LLT:s varumärke.

Allt internt arbete som prioriteras i framtiden har i syfte att få fler att välja bussen och därigenom öka resandet med LLT.


EkonomiResultaträkning, tkr

2016

2015

Omsättning

138 340

128 820

Kostnader inkl avskr

-139 320

-132 527

Finansiella poster

-29

-836

Resultat efter fin.

poster

-1 008

-4 543

 

Nyckeltal
2016

2015

Investeringar, tkr

5 145

6 689

Räntabilitet på totalt kapital, %

neg

neg

Soliditet, %

51,2

34,7

Antal anställda

147

146

Frisktal, %

82,0

72,0

Sjukfrånvaro, %

5,3

6,0
 

Bolagets styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser att det känns tryggt att åka med bolaget.

Bolaget arbetar främst med strategier inom Program D och F.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser hur lätt det är att köpa bolagets biljetter och kort.

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser att förarnas och personalens uppträdande är trevligt.

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser hur nöjd man är sammanfattningsvis med bolaget.

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser att det går snabbt att åka med bolaget.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

98,0 % av alla avgångar från alla hållplatser ska ske inom 0-7 minuter efter efter hållplatsens tidtabell.

98,0 % av alla avgångar från Smedjegatan ska ske inom 0-5 minuter efter hållplatsens tidtabell.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kompetensutveckling av chefer där behoven identifierats i samband med utvecklingssamtal.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 sjukdagar/år.

Frisknärvaro minst 95,5 % av total arbetstid.

Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditet 35,0 %.

Räntabilitet 3,0 % på totalt kapital.

Totala intäkter (exkl. kommunal ram)/total kostnad 50 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Kommunens nettokostnad per resa skall med indexstart 2002 100, 2016 inte överstiga 110.

Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för effektiviseringsåtgärder.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts