Luleå Kommunföretag AB

Året som gått

Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag hade ett positivt verksamhetsår 2016. Sammantaget redovisar bolagskoncernen även detta år ett årsresultat som är högre än normalt på grund av Lulebo AB:s fastighetsförsäljning under året

Den senaste kundnöjdhetsundersökningen som utfördes av Svensk Kvalitetsindex visade att Luleå Energi-koncernen för 10:e året i rad har bland energibranschens mest nöjda kunder i Sverige. Den nationella prisjämförelsen Nils Holgersson-undersökningen visade att Luleå Energi-koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges fjärde lägsta elnätspriser.

För Lulebo AB har arbetet med omställningen av organisationen fortsatt under 2016. Fullmäktige beslutade i juni 2015 om ett nytt ägardirektiv för bolaget, innebärande att Lulebo skulle minska sin marknadsandel av hyresrätter i Luleå från drygt 70 % till mellan 45-55 % och bygga 1 000 lägenheter fram till år 2023. Lulebo sålde 22 fastigheter med 1 600 lägenheter under 2015 och 34 fastigheter med ungefär 1 400 lägenheter under 2016. Den 31 december 2016 uppgår marknadsandelen för Lulebo AB till cirka 50 %.

Resandet med Luleå Lokaltrafik AB har under 2016 ökat med 7,7 % jämfört med 2015, vilket resulterat i 5,1 miljoner resor. Ökningen beror till stor del på utökningar i trafiken, både i antal busslinjer samt ökad turtäthet. I den årliga nationella Nöjd-Kund-mätningen som genomförs av Svensk Kollektivtrafik där bolaget jämförs med 37 andra stadstrafikföretag placerar sig LLT på första plats med 84 % av kunderna som anser att de sammanfattningsvis är nöjda med bolaget.

Luleå Renhållning AB har under året startat ett utvecklingsprojekt med fokus på källsortering på studentområdet på Porsön. För att reducera miljöpåverkan bytte bolaget i maj ut dieseln på huvudelen av fordonen till det mer miljövänliga bränslet HVO. På så sätt minskas koldioxidutsläppen från bolagets fordon vilket bidrar till en bättre miljö för invånarna i Luleå kommun. I syfte att erbjuda bättre service och underlätta återvinning har bolaget utökat öppettiderna på återvinningscentralerna.

Verksamheten inom Luleå Hamn AB har under året genomgått en större förändring. Från och med 1 april 2016 är Victoriahamnen utlagd på tjänstekoncession och driften sköts av Shorelink AB. Projekt Malmporten som syftar till att skapa en fördjupad farled in till Luleå Hamn samt en ny djuphamn med tre fartygsplatser fortgår. Under året har även arbetet med att se över behovet av en ny isbrytande bogserbåt inletts.

Nordiskt Flygtrafikcentrum AB har under året arbetat intensivt med verksamhetsöverföringen av gymnasieelevernas utbilning från bolaget till barn- och utbildnings­förvaltningen samt det avtal som upprättats med anledning av detta. Bolagets utbildningar har mycket bra renommé hos flygföretagen i branschen och bolagets elever är eftertraktade. 80 procent av avgångsklassen tekniker vårterminen 2016 hade arbete som flygtekniker inom sex månader efter utbildningen var avslutad.

Under året har Kronan Exploatering AB fokuserat på att få in fler aktörer och att utveckla samverkan med byggherrar. Sex stycken byggherrar fick tilldelning av markanvisningar innan sommaren för etapp 1 i Kronandalen om drygt 450 bostäder. I och med att Luleå kommun nu har en organisation och dedikerade resurser för att driva utvecklingsuppdraget för Kronan har en process för att avsluta och överlämna uppdraget till förvaltnings­organisationen pågått under hösten.

Koncernens totala omsättning uppgick till 1 857,2 (1 898,9) mkr med ett resultat efter finansiella poster på 577,1 mkr (948,5) mkr. Bolagskoncernens soliditet var vid årsskiftet 42,8 procent (37,4 procent). De totala investeringarna under året uppgick till 610,8 (453,5) mkr. Det ekonomiska resultatet är mycket tillfredsställande och beror på Lulebo AB:s fastighetsförsäljning under 2016 som bidrar med 399,0 mkr att jämföra med 792,0 mkr 2015.

Moderbolaget och dotterbolagen Luleå Kommunföretag AB:s resultat efter finansiella poster uppgår till 35,2 mkr (34,7 mkr). Soliditet­en var vid årsskiftet 83,9 % (83,1 %).

Koncernbolag 2016
Tkr, där

inte annat

anges

Ägd andel

(%)

Oms-

ätt-

ning

Res.

efter

fin. poster

Bala-

nsom-

slut-

ning

Soli

ditet(%)

Ränt-

abil-

itet (%)

Antal anst-

ällda

Moderbolag
Luleå

Kommun-

företag AB


57

35 226

890 894

83,9

4

0

Dotterbolag
Luleå

Energi AB

-koncernen

100

1 006 080

117 750

1 596 655

76,6

7,7*

150

Lulebo AB

100

599 293

454 082

5 081 381

33,5

27,3*

61

Luleå

Lokaltrafik

AB

100

138 340

-1 008

54 650

51,2

neg

147

Luleå

Renhållning

AB

100

120 771

8 948

142 910

37,6

6,3

72

Luleå Hamn

AB

100

79 371

8 461

174 852

44,5

4,8

33

Nordiskt

FlygTeknik

Centrum AB

100

18 080

-2 556

8 051

8

neg

6

Kronan

Exploatering

AB

100

2 640

2

12 263

19,4

0

1

 *Räntabilitet på eget kapital, för övriga bolag gäller räntabilitet på totalt kapital

Nyckeltal/verksamhetsmått Luleå kommunföretagskoncern


2012

2013

2014

2015

2016

Antal anställda i medeltal


Kvinnor

113

123

122

133

122

Män

306

331

388

378

349

Totalt

419

454

510

511

470

Kommunala bolagens styrelser (%)


Andel kvinnliga ledamöter, bolagskoncernen

53

52

55

48

46

Andel kvinnliga ledamöter, moderbolaget

57

57

57

43

43

Omsättning


Mkr

1 953

1 992

1 962

1 899

1 857

Resultat efter finansiella poster


Mkr

137

229

161

949

577

Soliditet


%

26,9

28,6

28,5

37,4

42,8

Investeringar, bolagskoncernen


Mkr

285

657

679

455

611