Luleå Hamn AB

Luleå Hamn AB:s verksamhet ska bygga på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Detta gör Luleå Hamn till en hållbar länk till världen för ägare, kunder och hela regionen.

Luleå Hamn AB ska skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som vintertid. Luleå Hamns verksamhet skall främja logistiklösningar som på sikt skapar ett starkt regionalt logistikcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik.

Bolaget ska äga och förvalta mark, infrastruktur och anläggningar med syfte att utveckla industriell verksamhet och företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå kommuns hamnområden.

Bolaget ska även bedriva hamnbogsering, isbrytning och annan service till sjöfarten samt förekommande farledsarbete.

Året som gått

Verksamheten inom Luleå Hamn AB har under året genomgått en större förändring. Från och med 1 april 2016 är Victoriahamnen utlagd på tjänstekoncession och driften sköts av Shorelink AB. Vid denna övergång minskade antalet tjänster på Luleå Hamn med 16 tjänster till dagens 30st.

Projekt Malmporten, som syftar till att skapa en fördjupad farled in till Luleå Hamn samt en ny djuphamn med tre fartygsplatser fortgår. Under året har en tillståndsansökan för genomförande av projektet lämnats in till Mark och Miljödomstolen. Förhandlingar hölls i månadsskiftet november/december och dom förväntas komma 3 april 2017.

En gemensam avsiktsförklarning mellan de parter som är huvudaktörer i Projekt Malmporten, d.v.s Luleå Hamn, Trafikverket, Sjöfartsverket samt LKAB har tecknats under året. Huvudinnehållet i avsiktsförklaringen är en grov fördelning av finansieringen samt parternas ansvarsområden. Av avsiktförklaringen framgår att projektet skall vara avslutat till år 2024 förutsatt att detta stöds av den nationella infrastrukturplanen som beslutas av regeringen senast under 2018.

Under året har även arbetet med att se över behovet av en ny isbrytande bogserbåt inletts. Nya säkerhetskrav från Sjöfartsverket har påskyndat behovet av en ny bogserbåt av ASD-typ. För de större fartygen som anlöper hamnen har denna typ av bogserbåt varit nödvändig redan under 2016. Val av designer har gjorts och målet är att en upphandling av tillverkning av bogserbåten kan göras under 2017.

Antalet fartygsanlöp minskade under 2016 med 10% jämfört med föregående år. Även den totala mängden fraktat gods genom hamnen minskade under året med 16%. Bakgrunden till denna relativt stora minskning är minskad utskeppning av i huvudsak järnmalm (-23%). SSAB har valt att köpa en del av sin järnmalm till Oxelösund från Ryssland vilket påverkat utskeppningen från Luleå negativt. De övriga hamndelarna har haft något mindre förändringar som mer är att betrakta som årliga variationer med Victoriahamnen -7% och Uddebo +6,5%.

Framtid

Godshanteringen under 2017 kommer enligt de större kundernas prognoser återgå till nivåer som rådde under 2015. LKAB har gjort en plan som innebär en ökningstakt för de kommande åren med cirka 10% per år. Prognosen för 2017 är cirka 5 miljoner ton. Den nedgång som fanns i Victoriahamnen under 2016 kommer vändas till en ökning då inköpen av kol ökar 2017.

Hamnen har tagit fram en strategi och plan för de kommande åren som syftar till att bredda verksamheten till fler godsslag och med ökad ambition kring intermodalt samarbete. Att göra Luleå till ett logistiskt nav som bidrar till tillväxt i regionen är huvudtanken med den nya strategin. Luleå Hamn skall vara den hållbara länken till världen för regionens näringsliv.

Verksamhetens redovisning

EkonomiResultaträkning, tkr

2016

2015

Omsättning

79 370

103 274

Kostnader inkl avskr

-70 213

-84 489

Finansiella poster

-726

-791

Resultat efter fin.

poster

8 431

17 994

 

Nyckeltal
2016

2015

Investeringar, tkr

2 296

7 483

Avkastningskrav, %

4,75

8,8

Soliditet, %

44,5

33,5

Antal anställda

33

45

Frisktal, %

81,8

75,6

Sjukfrånvaro, %

2,3

3,9
 

Bolagets styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Styrelsen fastställer en gång per år att bolagets målbild är i enlighet och stöder, för hamnen relevanta delar av, programmen inom Vision 2050

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Hamnen är en ISO 9001 certifierad verksamhet och skall på sikt arbeta för att vara reviderbar även för OHSAS 18001 och ISO 14001.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Genomföra regelbundna kund- och samverkansmöten för att fånga upp kundens synpunkter. Mål att ha minst 4 kundmöten per år.

Börja och intensifiera införandet av ett avvikelsestyrt förbättringsarbete.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

 Företaget skall ta fram gemensamma ledord för verksamhetens tankesätt.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %.

Frisktal ska vara lägst 87 %.

Företaget skall genomföra en medarbetarenkät för att därefter kunna göra bättre aktiviteter för att främja hälsa, trivsel och arbetsglädje.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditet 40,0 %.

Räntabilitet på totalt kapital 5,0 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Under året skall Viktoriahamnen läggas ut på tjänstekocession.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts