Luleå Energi AB Koncernen

Moderbolaget Luleå Energi AB producerar och distribuerar bland annat fjärrvärme till kunder inom Luleå kommun. Huvuddelen av värmeproduktionen är miljövänlig spillenergi från intressebolaget LuleKraft AB. I moderbolaget finns också en elhandelsverksamhet som köper el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och
säljer el till kunder inom i huvudsak elområde Luleå.

Luleå Energi AB erbjuder även tjänster för en effektiv energianvändning. Moderbolaget ombesörjer affärsstödstjänster till dotterbolag och intressebolag i koncernen. Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB äger och driver elanläggningar för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun. Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB förädlar bioråvara till produkten träpellet. Från och med 1 oktober producerar Bioenergi träpellet på uppdrag av SCA Energy AB och har inte längre någon försäljning av pellet i egen regi. Intressebolaget Lunet AB erbjuder bredbandskommunikation till såväl operatörer, företagskunder som privatkunder. Intressebolaget LuleKraft AB producerar i sitt kraftvärmeverk elkraft, ånga och hetvatten. Elkraften och ångan säljs till SSAB EMEA AB i Luleå och hetvattnet till Luleå Energi AB för vidare distribution till fjärrvärmekunder. Koncernen är minoritetsägare i vindkraftsbolaget Kalix Vindkraft AB.

Året som gått

Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla och/eller varma perioder kan påverka koncernens verksamheter på både kostnads- och intäktssidan.

I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet har några veckor med ovanligt ihållande sträng kyla i början av året inneburit ökade kostnader för bränsle jämfört med ett så kallat temperaturmässigt normalår. Även om klimatförändringarna innebär stigande medeltemperaturer i stort, så innebär stora temperatursvängningar under vintern mellan milda perioder och perioder med ihållande låga temperaturer ökade kostnader jämfört med en mer normal temperaturvariation.

Resultatet i elhandelsverksamheten blev bättre än budgeterat, i huvudsak beroende på lägre inköpspriser på el. I moderbolagets övriga verksamheter blev resultatet något bättre än förväntat. Totalt blev resultatet i moderbolaget 5,8 mnkr högre än budget.

Ovädret i början juni medförde stora kostnader för Luleå Energi Elnät AB, samtidigt som ökade intäkter från nyanslutningar har påverkat resultatet positivt. Totalt blev utfallet 3,0 mnkr lägre än budgeterat.

I koncernens övriga bolag Bioenergi AB, Lunet AB (samägt med Lulebo AB 50 %) och LuleKraft AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) har det bara varit mindre avvikelser gentemot budget.

För vårt intressebolag Kalix Vindkraft AB (ägt till ca 29 %) har de fortsatt låga priserna på el och elcertifikat påverkat bolaget negativt. Årets resultat hamnade under förväntningarna och bolagets värde har i bokslutet skrivits ned med 4,2 mnkr.

Luleå Energi-koncernens resultat för helåret 2016 blev 117,8 mnkr, vilket är 3,3 mnkr högre än budgeterat.

Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att kunna erbjuda fler energitjänster och -produkter.

Den senaste kundnöjdhetsundersökningen som utfördes av SKI (Svensk Kvalitetsindex) visade att Luleå Energi-koncernen för 10:e året i rad har bland energibranschens mest nöjda kunder i Sverige.

Den nationella prisjämförelsen Nils Holgersson-undersökningen visade att Luleå Energi-koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges fjärde lägsta elnätspriser.

Framtiden

Energibranschen står inför en historisk omvälvning vad gäller marknad, politiska beslut, teknik och ekonomi. Luleå Energi-koncernen arbetar kontinuerligt för att kunna motsvara framtidens krav och förväntningar och stå starka även i framtiden.

Verksamhetens redovisning

EkonomiResultaträkning, tkr

2016

2015

Omsättning

1 006 080

943 993

Kostnader inkl avskr

-885 308

-825 154

Finansiella poster

-3 022

-1 037

Resultat efter

fin. poster

117 750

117 802

 

Nyckeltal
2016

2015

Investeringar, tkr

141 378

116 973

Avkastningskrav, %

7,7

8,0

Soliditet, %

76,6

76,5

Antal anställda

150

150

Frisktal, %

84,3

81,6

Sjukfrånvaro, %

2,6

2,6
 

Bolagets styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet för att gynna inflyttning till kommunen.

Bidra till 10000 fler-målet. Främst via program ”Bästa boende”/Program D och ”Livet vid vattnet”/Program C. Satsningen på elinfrastruktur i skärgården fortsätter.

Koncernen erbjuder praktikplatser, examensarbeten och har även annan samverkan i utbildnings- och kompetensfrågor.

Bolagets sponsorverksamhet främjar ungdomsverksamhet inom sport och kultur.

Bolagets sponsorverksamhet bidrar till att vara en aktiv part i marknadsföringen av varumärket Luleå inom Luleå Energi-koncernens verksamhetsområde.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Förenkla kommunikationen med kundservice genom införandet av fler kontaktvägar, till exempel ”chatt” som ett komplement till besök, telefon och mail etc.

 Utveckla ”mina sidor” med den tillgängliga informationen om kundens egen förbrukning och mätvärden. Gäller för både privatpersoner såväl som för företag. Förbättrar möjligheten till energieffektivisering och ger en samlad bild över kundens energianvändning.

Den nya mobila applikationen (app) ska utvecklas att ge lättillgänglig och aktuell information bland annat om kundens egen förbrukning, kostnader och eventuella driftstörningar. Förbättrar möjligheten till energieffektiviseringar och ger en snabbare information till berörda vid eventuella driftstörningar.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Genom ett urval av kundundersökningar hitta nya infallsvinklar att utveckla och förbättra koncernens service, information och kommunikation.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen.

Genomförandet av ”chefsdag” varje år.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Kontinuerlig satsning på friskvård och hälsa.

 Identifiera Luleå Energi-koncernens friskfaktorer.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditet lägst 60 %

Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital minst 7,5 %

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

 Fortsatta effektiviseringar ska ge effektivare inköp och lägre inköpspriser.

Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete med kommunens inköpsavdelning.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts