Kronan Exploatering AB

Kronan Exploatering skall leda utvecklingsarbetet för stadsdelen Kronan och samordna den övergripande planeringen. Vidare ska bolaget aktivt marknadsföra området för att externa aktörer skall etablera sig i området genom att förvärva fastigheter eller byggrätter från Luleå kommun. Bolaget skall i sitt arbete samarbeta och samverka med kommunens förvaltningar, kommunala bolag, andra fastighetsbolag och exploatörer i omvandlingen av Kronanområdet till en attraktiv stadsdel. 

Året som gått

Kronan Exploatering AB har Luleå kommuns uppdrag driva utvecklingen av stadsdelen så att Kronan utvecklas till en attraktiv och hållbar stadsdel med kvaliteter i form av närhet till både natur och Luleå centrum, god service och varierande mötesplatser. De kommunala processerna samordnas från Projektutvecklingsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen i en kommunövergripande projektorganisation. Bolaget fokuserar på marknadsföring och införsäljning till byggherrar.

Under året har bolaget fokuserat de avgörande faktorerna att få in fler aktörer och att utveckla samverkan med byggherrar för att bidra till målsättningen att minst 400 byggrätter skulle kunna markanvisas innan årets slut. Sex stycken byggherrar fick tilldelning innan sommaren för etapp 1 Norra Entrén i Kronandalen om drygt 450 bostäder. En dialog- och förhandlingsprocess har genomförts under hösten under ledning av Luleå kommun som innebär en hög grad av delaktighet och samverkan från de utvalda byggherrarna. Beslut om markanvisning bedöms kunna tas i kommunstyrelsen under februari/mars. Parallellt har detaljplaneläggning  av Kronandalen pågått samt att detaljplanen för del av Lulsundsberget, Honnörsbacken (som tidigare anvisats) vunnit laga kraft.

Ytterligare en avgörande faktor som bolaget fokuserat på under 2016 är rese-och färdmedelsval för hållbart resande. I inbjudan till intresseanmälan för markanvisning beskrevs hur vi vill genomföra översiktsplanens intentioner för ett hållbart transportsystem på Kronan genom att undvika markparkering, uppmuntra bilpoler och anlägga bra cykelparkeringar. Nu vidtar en dialog och förhandlingsprocess för de byggherrar som valts ut.

I och med att Luleå kommun nu har en organisation och dedikerade resurser för att driva projektet i sin helhet beslutade bolagets styrelse vid den årliga strategidiskussionen att rekommendera ägarna att avsluta bolagets utvecklingsuppdrag för Kronan per 31 december 2016. Under hösten har styrelsens rekommendation behandlats av koncernstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige under november månad. En process för att avsluta och överlämna uppdraget till förvaltningsorganisationen har sedan pågått under hösten.

Det ekonomiska målet för bolaget är satt över tid och kan därför inte nås under en enskild period.

Framtiden

Bolagets utvecklingsuppdrag och verksamhet avslutades 31 december 2016 genom beslut i kommunfullmäktige i november 2016. Projekt Kronan överförs och drivs i sin helhet vidare i Stadsbyggnadsförvaltningens regi. 

Verksamhetens redovisning

EkonomiResultaträkning, tkr

2016

2015

Omsättning

2 640

0

Kostnader inkl avskr

-2 638

-3 176

Finansiella poster

2

0

Resultat efter fin.

poster

4

-3 176

 

Nyckeltal
2016

2015

Investeringar, tkr

0

0

Avkastningskrav, %

-

-

Soliditet, %

19,4

29

Antal anställda

1

1

Frisktal, %

-

-

Sjukfrånvaro, %

-

-
 

Bolagets styrkort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Genomförande av programmens intentioner stöds genom fokus på utvecklad samverkan med byggherrar och markanvisning av minst  400 bostäder under 2016.

Genomförande av programmens intentioner stöds genom särskilt fokus på rese- och färdmedelsval för hållbart resande under 2016. Vårt bolagsövergripande mål om Kronan som en långsiktigt hållbar stadsdel stöds enligt strategin ”Mer stad på samma yta”i program C, strategierna ”Bästa boendet” och ”Mer stad på samma yta” i program D samt strategin "Smarta resor och transporter" i program F.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Utveckla www.kronanlulea.se för att kommunicera med utvalda målgrupper och tydligt definiera vilken service dessa målgrupper kan förvänta sig.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

-

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter enligt plan

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

-

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Över tid skall Kronan Exploatering bedrivas så att en rörelsemarginal på 10 % kan uppnås.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

För en väl avvägd resursfördelning och en god samhällsekonomi för kommunala investeringar på Kronan ska utvecklingen drivas i bred samverkan mellan nämnder och bolag inom ramen för projektorganisationen.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts