Service

Mål för att: Ge en värdeskapande service med got tillgänglighet

Nämnd/Bolagsmål

Aktiviteter kopplade till aktuell handlingsplan om Förbättrad Företagsklimat

Kundmätning 2014 ska analuyseras och vid behov leda till åtgärder

Aktiviteter ksom förstärker vår förmåga att leva upp till KLF:s servicelöfte

Servivemålen i Lulea Direkt för 2015 ska nås

Text

Text

Text

Öka antalet externa och interna e-tjänster

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Nämnd/Bolagsmål

Utveckla metoder för att följa upp servicedeklarationer

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts