Läsanvisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens medborgare. Förhoppningsvis kan årsredovisningen bidra till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling.

Årsredovisningen börjar med inledande tal från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Därefter kommer förvaltningsberättelsen som börjar med en beskrivning av Vision 2050 och kommunens målstyrning. Sedan kommer årsberättelsen som skrivs med utgångspunkt från de fyra olika perspektiven i kommunkoncernens styrkort. Uppföljningen av kommunstyrelsens målområden för 2015 presenteras och kommenteras. Därefter följer den finansiella analysen samt en sammanfattad verksamhetsberättelse och måluppfyllelse för kommunens nämnder och bolag. Årsredovisningen avslutas med en ekonomisk del som består av balans och resultaträkning, kassaflödesanalys, notapparat, redovisningsprinciper och revisionsberättelse.

Mer information om kommunens verksamhet hittar du på hemsidan, www.lulea.se Under respektive nämnds och bolags avsnitt finns adressen till deras hemsida, där kan du få mer utförlig information.

Vi hoppas att du får en trevlig lässtund!