Kommunstyrelsens styrkort

Nedan redovisas hur nämnder och bolag bidragit till kommunstyrelsens måluppfyllelse för 2016. Kommentarerna till de olika målen grundar sig på nämndernas och bolagens bedömda effekter av de aktiviteter som genomförts för att stödja kommunstyrelsens målområden.

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 7 (KLF, AMF, MBN, SOC, SBN, LEAB, LHAB)

Antal = 8 (BUN, FRITID, KULT, LULEBO, LLT, LRAB, NFTC, KEAB)

Antal = 1 (RTJ)

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

Kommentarer:
Förvaltningarnas, nämndernas och bolagens kommentarer till styrkortsmålet visar att arbetet bedrivs med översiktsplanen som grund, Program till Vision 2050, på många olika sätt. De flesta avgörande faktorer som angavs inför 2016 har blivit omhändertagna av en eller flera förvaltningar/bolag och arbete har inletts eller utvecklats jämfört med 2015.

Mycket skrivs dock om vad man ”arbetar med” eller vad man ”deltar i” och sällan om ”vilka resultat som uppnåtts”. Många beskriver också verksamheten allmänt utan att fokusera på de ”avgörande faktorerna”.

En rapportering där större vikt hade lagts på vilka resultat de olika aktiviteterna har givit hade varit önskvärd.

 

 

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 8 (KLF, RTJ, MBN, LEAB, LRAB, LHAB, NFTC, KEAB)

Antal = 7 (AMF, BUN, KULT, SOC, SBN, LLT, LULEBO)

Antal = 1 (FRITID)

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017


Kommentarer:
Målbilden är reviderad att gälla 2019. I detta ligger att utveckla kvalitetsarbetet samt skapa mätbara resultat. Verksamheterna arbetar med olika angreppssätt för att utveckla detta. Det är nödvändigt hitta formerna för ett gemensamt arbete. Arbetet med mer resultatfokuserad årsredovisning är infört. Ett nytt styrsystem har arbetats fram. Signalen om utvecklat resultatfokus och mätbarhet, med den vi finns till för i fokus, är kommunicerad och kvitterad i koncernen. Organisatorisk förändring avseende kvalitetsarbete på central nivå förväntas inte få genomslag förrän under andra halvåret 2017. Såväl förvaltningar som bolag har tydliggjort sitt kvalitetsarbete i någon form (organisation och/eller process). LHAB och LRAB är certifierade enligt ISO 9001.

 

 

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 6 (KLF, MBN, LEAB, LLT, LHAB, LRAB)

Antal = 7 (AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, SOC, SBN)

Antal = 1 (LULEBO)

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Kommentarer:
Kommunen ingår numera i SKL:s nätverk Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Det kommer att ge en stomme för gemensamma och jämförbara nyckeltal. Kommunen behöver själv komplettera med verksamhetssepcifika nyckeltal. Jämförelsetjänsten på nätet har utvecklats vidare. Nu ingår även fritidsgårdar och badhus i underlaget. Tjänsten är fortfarande i ett skarpt utvecklingsläge och den behöver förbättras ytterligare både vad avser innehåll och medverkan. BUN har startat ett projekt för att utveckla sin del i tjänsten.

KULT och SBN har arbetat med att förbättra återkopplingen på synpunkter. LLT har kopplat målet till löpande arbete med förbättrad tillgänglighet. Lulebo befinner sig i en omställningsprocess. NFTC och KEA saknar mål för målområdet

 


Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 7 (FRI, KULT, MBN, SBF, LEAB, LRAB, LHAB)

Antal = 8 (AMF, BUF, KLF, LLT, LULEBO, NFTC, RTJ, SOC)

Antal = 1 (KEAB)

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kommentarer:
Målområdet är inte nytt och liksom tidigare pågår en rad olika aktiviteter för att ge chefer bra förutsättningar. Varje verksamhet arbetar med sina specifika förutsättningar.

 • utvecklar rutiner för administrativt stöd till chefer
 • anpassar ledningsorganisaionen tydliggör uppdrag/mål eller roll/ansvar
 • bildar ledarteam för stöd och utveckling
 • inför avlastande tjänster (planerare, administrativa funktioner)
 • justerar arbetssätt
 • ledarutvecklingsinsatser (coachande samtal, föreläsningar etc.) 

Man kan konstatera ett ökat fokus på chef- och ledarskap i allmänhet. Ungefär hälften av verksamheterna signalerar att de det är svårt att se konkreta resultat. KEA inga aktiviteter pga avveckling.

 

 

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 9 (BUN, FRI, KULT, MBN, SBN, LEAB, LHAB, LRAB, NFTC)

Antal = 6 (KLF, AMF, RTJ, SOC, LULEBO, LLT)

Antal = 0

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Kommentarer:
Här rapporteras om analys av medarbetarenkäter och att de lett till åtgärdsplaner. Flera förvaltningar hade för avsikt att diplomera sig som hälsofrämjande arbetsplatser, men konceptet har inte fått så brett fotfäste som önskvärt under året.

Åtgärder för att minska ohälsan tar sig uttryck som:

 • framtagande av tydlig prioriteringsordning av arbetsuppgifter för chefer (vård- omsorg)
 • tydliggöra roller och uppdrag
 • upprätta ledningssystem där medarbetare är delaktiga i framtagande av rutiner o processer (SBN)
 • samtal om hälsa (hur kan stress minskas med samarbete) KEA har inga mål för området

Bolagen har tidigare rapporterat insatser av friskvårdskaraktär men vid denna avstämning syns mer insatser av hälsofrämjande karaktär.

 

 

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 12 (KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LRAB, LHAB)

Antal = 2 (LLT, LULEBO)

Antal = 2 (NFTC, KEAB)

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Kommentarer:
Förvaltningarnas och bolagens uppdrag är att klara verksamheten inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav och därmed bidra till att kommunens resultatmål uppnås. Resultatet för kommunen för perioden uppgår till +143,0 mkr vilket är 78,0 mkr bättre än budgeterat. Av det redovisade resultatet är 111,0 mkr engångsintäkter i form av vinster från försäljningar av tomträtter.

Huvudorsaken till budgetöverskottet är att nämnderna genererar överskott om totalt 58,0 mkr. Större överskott är framförallt att projektanslaget för den administrativa översynen som är avsett att nyttjas över en treårsperiod återstår 8,6 mkr av ursprungliga 9,4 mkr. Ytterligare överskott är kommunövergripande anslag inom kommunledningsförvaltningen såsom utvecklingspengar, ej utbetalade bidrag, facklig verksamhet, folkhälsoanslag, hälsofrämjande insatser m.m om sammantaget c:a 9,0 mkr. Utöver det redovisas överskott av alla nämnder och förvaltningar. Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott med +15,8 mkr varav 10,5 avser den särskilda satsning som beslutades i november 2016 och som ska ombudgeteras till 2017. Stadsbyggnadsnämnden redovisar överskott med +9,4 mkr, kulturförvaltningen med +4,5 mkr, kollektivtrafiken med +2,9 mkr, överförmyndarverksamheten +2,5 mkr och kommunledningsförvaltningen exklusive kommunövergripande anslag c:a +1,8 mkr.

Även finansförvaltningen redovisar ett överskott mot budget på sammantaget drygt +7 mkr. Pensioner går med underskott motsvarande -24 mkr medan finansnettot redovisar ett överskott med +25 mkr. Försäljningen av tomträtter gav en reavinst överstigande budgeterat med +16 mkr medan utrangeringar av anläggningstilllgångar redovisas med -8 mkr. Skatter och statsbidrag inklusive byggbonusen redovisar ett totalt överskott på +1 mkr. Övriga anslag på finansförvaltningen redovisar ett bundetunderskott med -3,0 mkr.

Bolagen klarar de ekonomiska målen med undantag av Kronan exploatering AB som är under avveckling samt Nordiskt Flygteknikcentrum som fortlöpande behöver till skott för att klara sin ekonomi. Lulebo uppnår sina ekonomiska mål förutom driftnettot och LLT redovisar ett underskott på c:a 1 mkr.

 

 

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag

Antal = 11 (KLF, AMF, FRI, KULT, MBN, SOC, LEAB, LULEBO, LRAB, LHAB, KEAB)

Antal = 5 (RTJ, BUF, SBN, LLT, NFTC)

Antal = 0

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder 

Kommentarer:
Förvaltningar och bolag har under året arbetat med en mångfald av insatser som skapar förbättrad effektivitet. Ett förbättrat kvalitetsarbete, fortsatt systematisering av kostnads- och verksamhetsanalyser, processkartläggningar och processöversyner, nyckeltalsjämförelser både med andra och egen verksamhetsutveckling över tid i öppna jämförelser och andra uppföljningsunderlag, upphandlingar och köptrohet, systemöversyner och e-tjänster, samverkan med andra förvaltningar och branschaktörer och kommuner, verksamhetsutveckling, hamnverksamheten utförs av extern aktör, utveckling av investeringsplanering och exploateringsprocess m.m. Arbeten som har bidragit till att uppnå verksamheternas övriga mål.

 

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

Förkortningar nämnder

 • KLF: Kommunledningsförvaltningen
 • AMF: Arbetsmarknadsförvaltningen
 • RTJ: Räddningsnämnden/Räddningstjänsten
 • BUN: Barn och utbildningsnämnden
 • FRITID: Fritidsnämnden
 • KULT: Kulturnämnden
 • MBN: Miljö- och byggnadsnämnden
 • SOC: Socialnämnden
 • SBN: Stadsbyggnadsnämnden

Förkortningar bolag

 • LEAB: Luleå Energi AB koncernen
 • LULEBO: Lulebo AB
 • LLT: Luleå Lokaltrafik AB
 • LRAB: Luleå Renhållning AB
 • LHAB: Luleå Hamn AB
 • NFTC: Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
 • KEAB: Kronan Exploatering AB