Jämförelse med andra kommuner

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Det ingår även som utvärderingsunderlag i utnämningen Sveriges Kvalitetskommun.

Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Det ingår cirka 250 kommuner i mätningen som pågått i tio år. Kunskapsområdena består av:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare
Minimera
Frågor - Din kommuns tillgänglighet

Fråga:

Luleå

Medel

Bäst

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

83

86

100

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

56

52

90

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

85

78

90

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?

80

53

131

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole-verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

80

64

100

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

4

28

0

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

-

58

5

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

25

17

1

Minimera
Frågor - Din kommuns effektivitet

Fråga:

Luleå

Medel

Bäst

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

156

137

101

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?

90

78

97

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

80

71

98

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

91

86

99

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8

73

75

96

Kostnad per betygspoäng

357

382

261

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

75

71

89

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram

116

123

90

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

851

818

476

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende

80

83

97

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

244

272

82

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

83

91

100

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning

86

77

100

 

Minimera
Frågor - Din kommun som samhällsutvecklare

Fråga:

Luleå

Medel

Bäst

Andelen förvärvsarbetare i kommunen

79

79

88

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

3,0

4,3

0,9

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

6,5

5,4

12,1

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?

-

69

84

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunensinvånare?

9,4

11,7

5,2

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

52

39

66

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?

28

33

79

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

32

26

63

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

65

60

79

 

Minimera
Frågor - Din delaktighet och kommunens information

Fråga:

Luleå

Medel

Bäst

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

78

76

96

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

61

56

93

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?

39

40

56