Attraktiv arbetsgivare

Tillsammans skapar vi livskvalité för medborgare i vår kommun och som medarbetare gör du skillnad för människor varje dag. Luleå kommun vill behålla, rekrytera, attrahera och utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling av vår organisation och våra arbetssätt är viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. Luleå kommun har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med medarbetare och organisation.

Luleå kommun har ca 6 800 medarbetare; (exklusive bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är 56 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 48 år.

Gemensam värdegrund

Luleå kommuns gemensamma värdegrund är engagemang, ansvarstagande, kompetens. Genom ett medskapande förhållningssätt på arbetsplatserna levandegörs värdegrunden. För att det ska bli möjligt att följa värdegrundsarbetets långsiktiga effekter i attityder och värderingar hos kommunens medarbetare ska den gemensamma värdegrunden följas upp. Resultatet i medarbetarenkät 2015 visar på att den gemensamma värdegrunden är känd och tillämpas i hög grad i organisationen.

Kompetens

Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. Alla förvaltningar arbetar med kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och utmaningar och alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som gör rekryteringsprocessen bättre och integrerar diskrimineringsgrunderna på ett naturligt sätt. Det stora rekryteringsbehovet förutsätter en bra planerad och genomförd introduktion som ger alla nya medarbetare goda möjligheter att klara sitt uppdrag.

Lön och förmån

Det övergripande målet med lönepolitiken är att Luleå kommun ska kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare så att vi får hög kvalitet, effektivitet och produktivitet i våra verksamheter. Lönestrategi 2016-2018 är en långsiktig plan för att nå målet med lönepolitiken. Förståelse för individuell lön, lönespridning, nytt arbetssätt gällande central lönesättning vid nyanställning och utvecklad lönekartläggning är de utvecklingsområden kommunen valt att fokusera på 2016-2018. Prioriterade grupper i löneöversyner inom ramen för lönestrategin är lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, förskolechefer, rektorer, enhetschefer inom stöd/vård/omsorg och integration samt konkurrensutsatta specialister. Kommunals löneavtal innebar en satsning på undersköterskor och vid sidan av avtalet valde Luleå kommun att göra en lönepolitisk satsning för andra yrkesgrupper inom stöd och omsorg. Det totala utfallet i löneöversyn 2016 var 3,3 % för tillsvidareanställda och prioriteringar skedde i enlighet med lönestrategin.

Exempel på aktiviteter 2016 utifrån lönestrategin är att Arbetsgivaravdelningen

  • tagit fram ett koncept för löneseminarier för chefer
  • hållit två öppna löneseminarier för medarbetare
  • påbörjat framtagande av ett material för arbete med verksamhetsnära lönekriterier
  • arbetat med projekt ”förändrat arbetssätt för lönesättning vid nyanställning” from 1 januari 2017
  • arbetat med införande av systemstöd för arbetsvärdering och lönekartläggning

Förvaltningarnas ledning och HR-funktion ansvarar för implementering av aktiviteter på förvaltningsnivå.

Medarbetarnas förmåner är presenterade både på Intranätet och www.lulea.selänk till annan webbplats. Arbete pågår med att ta fram ett nytt, tydligare koncept för förmåner i Luleå kommun och arbetet förväntas utmynna i en ny förmånsportal för kommunens medarbetare som beräknas driftsättas under 2017.

Arbetsmiljö och hälsa

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och trygghet. Utveckling av arbetssätt och förutsättningar sker i dialog i organisationen där det hälsofrämjande perspektivet beaktas. Rehabilitering sker via tidiga insatser.

Samtliga förvaltningar har besvarat uppföljningsfrågor till den årliga uppföljningen av SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete.

För att omhänderta den nya föreskriften som berör organisatorisk och social arbetsmiljö har riktade utbildningsinsatser hållits för HR-konsulter och chefer. Stödmaterial har tagits fram och lagts på Intranätet för att underlätta arbetet med att leva upp till föreskriften.

Med anledning av den nya föreskriften har en revidering av riktlinjerna mot Kränkande särbehandling och trakasserier påbörjats.

I kunskapshöjande syfte och med fokus på att tidigare komma igång med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har tre öppna seminarier för chefer och HR-konsulter hållits under hösten 2016.

Överenskommelse om fördjupad samverkan kring sjukfrånvaro har tecknats med Försäkringskassan. Syftet är att säkerställa, tydliggöra och effektivisera arbetet med att förebygga sjukskrivningar och att sjukskrivna medarbetare kommer tillbaka i arbetet fortare.

Utbildningen Hälsofrämjande ledarskap ingår från och med år 2016 i de grundläggande chefsutbildningarna för alla nya chefer. Här ges möjlighet till reflektion kring ett hälsofrämjande förhållningssätt, friskfaktorer på arbetsplatsen och om den diplomerade hälsofrämjande arbetsplatsen. Ett individuellt coachingssamtal ingår efter genomförd utbildning.

Det första Diplomet för en ”Diplomerad hälsofrämjande arbetsplats” har utdelats! Diplomeringen syftar till ökad förståelse och engagemang hos medarbetarna för det hälsofrämjande arbetet. Materialet kopplar även ihop det hälsofrämjande arbetet med SAM.

För sjunde året i rad anordnades Hälsoveckan för samtliga medarbetare, med ett antal prova-på-aktiviter under hela veckan. Vid ”En dag i hälsans tecken” i Kulturens hus deltog 900 medarbetare och vid Kommunjoggen deltog 510 medarbetare varav flertalet ingick i något av de 98 anmälda lagen.

Framtidens arbetskraft

En bra kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska kunna nå sina tillväxtmål. Luleå kommun har en kompetensförsörjningsrapport som visar en samlad bild av den strategiska kompetensförsörjningen. Frågan måste dock hållas aktuell för att kunna parera eller möta eventuella kompetensbrister.

Under året har kommunen varit representerad på ett antal mässor och event i syfte att marknadsföra yrken och Luleå kommun som arbetsgivare. Kommunen samordnar marknadsföring exempelvis hur rekryteringsannonser ska se ut och var de ska marknadsföras, deltagande vid mässor och event. Trenden i samhället är att sociala medier blir mer och mer viktigt för att marknadsföra våra jobb. På lulea.se marknadsförs möjligheter för studenter att göra exjobb eller praktik och under året har många studenter gjort praktik eller ex-jobb inom kommunen.

Medarbetarstipendium

Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade medarbetare som är stolta över sitt arbete. Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte.

Mottagare av 2016 års medarbetarstipendium är Anhörigteamet inom vård och omsorg på socialförvaltningen.

Lena Andersson, Ingrid Lakkala-Lampa, Monica Forsberg och Anna-Lena Hansson (fr v) tog emot medarbetarstipendiet.

Lena Andersson, Ingrid Lakkala-Lampa, Monica Forsberg och Anna-Lena Hansson (fr v) tog emot medarbetarstipendiet.

Stipendiekommitténs motivering:
Anhörigteamet tilldelas stipendiet för sitt engagerade arbete med anhörigstöd. Anhöriga till sjuka är en viktig resurs både för den sjuke och för samhället. Genom att uppmärksamma och stödja anhöriga bidrar teamet till förståelse för deras svåra situation. De försöker åstadkomma ett mer anhörigvänligt samhälle genom att sprida betydelsen av anhörigas arbete. Luleå kommun framstår nu som en nationell förebild inom området. Anhörigteamet är ett tryggt team med stolthet för sitt uppdrag.

Vi ser dem som goda ambassadörer för såväl sina yrken som för Luleå kommun som arbetsgivare.

Statistik

Nyckeltal Personal

År:
2012
2013
2014
2015
2016
Rekryteringsannonser

Totalt:
550
650
892
1 333
1577
Antal anställda och sysselsättningsgrad exkl bolag

Tillsvidareanställda totalt:
5 762
5 883
5 896
6 022
6 137
Tv-anställda kvinnor:4 566
4 659
4 685
4 773
4 845
Tv-anställda män
1 196
1 224
1 211
1 249
1 292
Visstidsanställda totalt:
561
550
664
652
733
Visstidsanställda kvinnor:
443
447
526
503
541
Visstidsanställda män:
118
103
138
149
192
Medelsysselsättningsgrad 2016-12-31 (%)

Tillsvidareanställda totalt:97,8
98,1
98,2
98,4
98,5
Tv-anställningar kvinnor:
97,5
97,8
98,0
98,2
98,3
Tv-anställningar män:
98,8
99,0
99,2
99,2
99,3
Frisktal i Luleå kommun exkl bolag (%)

Luleå kommun totalt:
67,1
66,8
66,0
64,6
66,0
Kvinnor:
-
-
-
-
62,6
Män:
-
-
-
-
77,8
Sjukfrånvaro i Luleå kommun exkl bolagen (%)

Luleå kommun totalt:
5,4
5,5
6,1
7,0
7,0
Kvinnor:
6,0
6,1
6,7
7,8
7,9
Män:
3,3
3,3
4,0
4,1
4,1


Läs mer om bolagens sjukfrånvaro i respektive bolags redovisning. 

 

Tillbud och arbetsskador Luleå kommun 2008-2016‌
År:
Tillbud totalt:
Arbetsskador totalt:
2008
48
223
2009
146
356
2010
188
291
2011
220
320
2012
363
262
2013
517
312
2014
381
314
2015
392
374
2016
301
446

 

Antal medarbetare per chef‌
År:
Kvinnliga chefer med färre än 25 anställda
Manliga chefer med färre än 25 anställda
Kvinnliga chefer med fler än 25 anställda
Manliga chefer med fler än 25 anställda
2014
161
81
73
15
2015
153
80
81
16
2016
167
79
67
16