ResultaträkningKommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

NOT

2016

2015

2016

2015

Verksamhetens intäkter

1

1 214,1

1 248,3

2 696,8

2 807,7

Verksamhetens kostnader

2

-5 005,5

-4 694,2

-6 159,5

-5 865,1

Avskrivningar

3

-310,5

-308,8

-536,9

-552,5

Verksamhetens nettokostnader


-4 101,9

-3 754,7

-3 999,7

-3 609,9

Skatteintäkter

4

3 772,8

3 587,4

3 772,8

3 587,4

Generella statsbidrag och utjämning

5

435,7

426,8

435,7

426,8

Finansiella intäkter

6

43,3

42,3

483,8

864,5

Finansiella kostnader

7

-6,9

-10,6

-103,0

-114,6

Resultat efter finansiella poster


143,0

291,2

589,7

1154,2

Skatt

8-20,9

-39,1

Årets resultat


143,0

291,2

568,8

1 115,1