Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Kommunen inklusive koncernen följer lagen om kommunal redovisning samt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (exklusive rekommendation 11.3, materiella anläggningstillgångar till vissa delar, 13.2 om leasingavtal, rekommendation 18 om intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar till vissa delar och rekommendation 3.1 redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål). Avvikelserna kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Rekommendation 11.3 följs avseende mark där anskaffningsvärdet är känt. Avseende försäljning av mark med historiska anskaffningsvärden, redovisas realisationsvinster och realisationsförluster från och med år 2014. Korrigering för realisationsvinster och realisationsförluster från 2013 och tidigare år är gjord retroaktivt mot eget kapital. Kommunen tillämpar dessutom principen att utrangera materiella anläggningstillgångar när de är färdigavskrivna.

Hyres- och leasingavtal ska enligt rekommendation nr 13.2 klassificeras och redovisas antingen som finansiella eller operationella leasingavtal. Kommunen och de kommunala bolagen redovisar alla leasingavtal understigande 1 mkr som operationella vilket innebär att leasingavgifter kostnadsförs löpande, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. De är av mindre omfattning och påverkar därför inte bedömningen av kommunens resultat och ställning. Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförts till kommunen. Upplysningar om leasingkostnader finns i not 2.

Enligt rekommendation nr 18 ska anslutningsavgifter och investeringsbidrag som avser att täcka investeringsutgifter initialt redovisas som en skuld som sedan intäktsförs successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Skillnad i redovisningsprinciper mellan kommunen och bolagen kan förekomma på grund av att olika rekommendationer tillämpas för kommunen respektive bolagen.

Rekommendation 3.1 anger vissa kriterier för att poster ska redovisas som extraordinära eller jämförelsestörande. Gällande försäljning av tomter, mark och fastigheter så anser kommunen att detta är normalt förekommande i den ordinarie verksamheten och är därför inte per automatik att betrakta som jämförelsestörande eller extraordinärt.

Sammanställd redovisning

Kommunen ska i sin sammanställda redovisning tillämpa kommunala redovisningsprinciper enligt RKR. Bolagen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Den största skillnaden är hänförlig till övergången till komponentavskrivning. I den kommunala sektorn har krav på komponentavskrivning förtydligats fr.o.m. 2014. Kommunen har under 2016 slutfört arbetet med att komponentuppdela historiska värden av anläggningstillgångar anskaffade före 2015. För anläggningstillgångar aktiverade under 2015 och framåt komponentavskrivning tillämpats fullt ut.

Den sammanställda redovisningen har, för de dotterbolag där kommunen har en röstandel på mer än 50 %, upprättats enligt förvärvsmetoden med proportio­nell konsoli­dering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotter­företagens resultat- och balans­räkningar konsolideras i koncern­redovisningen. Förvärvsme­toden innebär att dotterföre­tagsandelarnas anskaff­ningsvärden avräknas mot för­värvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår härmed förutom kommunens egna kapital endast den del av dotterbolagens egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver hänförs vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, till respektive dotterbolags egna kapital.

Bolag, i vilka kommunen har en ägarandel på mindre än 50 %, betraktas som intresse­företag. Konsolidering av dessa intres­sebolag görs inte eftersom dessa endast har marginell betydelse för kommunkon­cernen.

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har 50 % av rösterna, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital. Avsteg från förvärvsmetoden med proportionell konsolidering görs fr o m 2014 på grund av bolagets marginella beloppsmässiga betydelse för kommunkoncernen.

Varje enskilt koncernbolag konsolideras för sig med undantag för Luleå Energikoncernen där koncernens civilrättsliga årsbokslut konsolideras. Det minoritetsintresse som finns i Luleå Energikoncernen redovisas inom eget kapital i Luleå kommunkoncernen. Ingen justering har gjorts då det gäller delägda dotterbolag i denna underkoncern då detta utgör ett obetydligt värde i koncernen.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Nedskrivning sker i de fall tillgången inte kan nyttjas fullt ut för avsett ändamål eller när det finns en extern värdering som visar på ett lägre värde. I kommunen redovisas investeringsbidrag som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

Inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdena.

Maskiner och inventarier med en nyttjandeperiod översti­gande 3 år och med en anskaffningskostnad över­stigande ett prisbasbelopp aktiveras i balansräkningen. För de kommunala bolagen gäller den av Skatteverket fastställda gränsen för direktavskriv­ning.

Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för Kommunal Redovisnings idéskrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:

  • Fastigheter och anläggningar 20, 33 och 50 år
  • Maskiner och inventarier 5 och 10 år
  • VA-anläggningar 10, 20 och 33 år
  • Aktier, andelar, bostadsrätter, mark, konst och pågående nyanläggningar avskrivs inte.

I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter färdigställandet förutom för fastigheter som avskrivs fr o m året efter färdigställande. Anskaffningskostnaden för pågående fastigheter och investeringar som ej är avslutade aktiveras som pågående nyanläggningar.

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Nedskrivning av aktier och andelar sker i de fall värdenedgången anses bestående.

Omsättningstillgångar

I lager inneliggande varor värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde efter avdrag för inkurans.

Samtliga kundfordringar som är äldre än 13 månader redovisas som osäkra fordringar. För övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärde.

Fordringar i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Skillnaden mellan bokfört värde och balansdagens värde resultatförs bland finansiella poster.

Skulder

Skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens säljkurs. Skillnaden mellan bokfört värde och balansdagens värde resultatförs bland finansiella poster.

Avsättning för deponi

Framtida återställningskostnader för sluttäckning av deponianläggning redovisas som avsättning. Beräkningen är utförd 2007 och är omprövad därefter. Sluttäckning har påbörjats i mindre omfattning. Sluttäckning beräknas slutföras när organiskt material brutits ned. Återställningskostnaderna redovisas som en materiell anlägg­ningstillgång med avskrivning över deponins användningsperiod.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelser ingår i posterna avsatt till pensioner, kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser. Som avsättning redovisas förmånsbestämda pensionsförmåner som intjänats fr o m 1998 samt garanti- och visstidspensioner. Premier för avgiftsbestämda pensioner intjänade fr o m 1998 utbetalas årligen till externa pensionsförvaltare för individuell placering. Den individuella delen betalas ut året efter intjänandeåret och redovisas som en kortfristig skuld. Under ansvarsförbindelser ”pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna och avsättningarna” redovisas de pensionsförmåner som intjänats före 1998. Beräkning av det samlade åtagandet har utförts av Kommunernas Pensionsanstalt KPA. Pensionsförpliktelser, såväl avsättningar som ansvarsförbindelser, beräknas enligt RIPS 07.

Pensionsförpliktelser för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. Det innebär att pensionsförpliktelser inte redovisas som ansvarsförbindelser.

VA-verksamhet

Särredovisning sker av VA-verksamhetens resultat och ställning. Verksamhetens avgiftsuttag som över­skrider självkostnaden redovisas som kortfristig skuld och eventuellt överuttag som förutbetald intäkt.