Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Nämndrelaterade intäkter enligt driftredovisning

3 171,8

2 931,1

3 171,8

2 931,1

Avgår interna intäkter

-2 069,0

-2 028,7

-2 069,0

-2 028,7

Återbetalning AFA

0,0

33,9

0,0

33,9

Reavinst

0,0

158,8

0,0

158,8

Resultat försäljning omsättningstillgångar

111,3

135,0

111,3

135,0

Övrigt

0,0

18,2

0,0

18,2

SUMMA verksamhetens intäkter kommunen

1 214,1

1 248,3

1 214,1

1 248,3


Luleå Kommunföretag AB

-

-

0,1

0,0

Luleå Energi koncernen

-

-

1 006,1

944,0

Lulebo AB

-

-

599,3

707,0

Luleå Lokaltrafik AB

-

-

138,3

128,8

Luleå Renhållning AB

-

-

120,8

121,5

Luleå Hamn AB

-

-

79,4

103,3

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

-

-

18,1

21,0

Kronan Exploatering AB

-

-

2,6

0,0

SUMMA intäkter bolagen

-

-

1 964,7

2 025,6

Avgår interna intäkter

-

-

-482,0

-466,2

SUMMA koncernens intäkter

1 214,1

1 248,3

2 696,8

2 807,7

 


Not 2 Verksamhetens kostnader

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Nämndrelaterade kostnader

6 941,6

6 592,6

6 941,6

6 592,6

Avgår interna kostnader

-1 626,4

-1 945,0

-1 626,4

-1 945,0

Utbetalade pensionsförmåner

86,9

90,0

86,9

90,0

Pensionskostnad individuell del

109,3

100,1

109,3

100,1

Årets förändring av pensionsavsättning

inkl löneskatt

21,4

33,1

21,4

33,1

-avgår förändring som redovisas som

finansiell kostnad

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig finansiering

-558,6

-179,2

-558,6

-179,2

NLL

-

-

-

-

Kommunens realisationsförluster och

nedskrivningar av anläggningstillgångar

31,3

2,6

31,3

2,6

SUMMA verksamhetens 

kostnader kommunen

5 005,5

4 694,2

5 005,5

4 694,2


Luleå Kommunföretag AB

-

-

4,1

3,0

Luleå Energi koncernen

-

-

794,9

741,0

Lulebo AB

-

-

427,0

524,6

Luleå Lokaltrafik AB

-

-

128,8

120,7

Luleå Renhållning AB

-

-

101,9

98,5

Luleå Hamn AB

-

-

61,4

74,9

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

-

-

19,7

20,8

Kronan Exploatering AB

-

-

2,6

3,2

SUMMA kostnader bolagen

-

-

1 540,4

1 586,7

Avgår interna kostnader

-

-

-386,4

-415,8

SUMMA koncernens kostnader

5 005,5

4 694,2

6 159,5

5 865,1


Leasing kommunen

Operationella leasingavtal, maskiner och

inventarier (Även bolagen redovisar all

leasing som operationell)

Under året betalda leasingavgifter

124,4

94,6

-

-

Avtalade framtida leasingavgifter, inom 1 år

120,7

92,5

-

-

Avtalade framtida leasingavgifter, 2-5 år

274,4

188,6

-

-

Avtalade framtida leasingavgifter, 5- år

312,3

187,0

-

-

varav summa lokalhyror och byggnadsmoduler

673,1

425,2

-

-Not 3 Avskrivningar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Byggnader och mark

265,1

264,8

362,6

384,5

Maskiner och inventarier

45,4

44,0

174,3

168,0

SUMMA avskrivningar

310,5

308,8

536,9

552,5

 


Not 4 Skatteintäkter

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Skatteintäkter

3 785,3

3 591,5

3 785,3

3 591,5

Slutavräkning föregående år

3,2

-5,8

3,2

-5,8

Skatteavräkning innevarande år - preliminär

-15,7

3,2

-15,7

3,2

Summa kommunalskatt, netto

3 772,8

3 588,9

3 772,8

3 588,9

Mellankommunal utjämning

0,0

-1,5

0,0

-1,5

SUMMA skatteintäkter

3 772,8

3 587,4

3 772,8

3 587,4

 

Not 5 Generella statsbidrag

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Inkomstutjämningsbidrag

372,0

371,0

372,0

371,0

Avgift kostnadsutjämning

-259,1

-255,8

-259,1

-255,8

Införandebidrag

0,0

6,4

0,0

6,4

Bidrag LSS-utjämning

35,7

32,9

35,7

32,9

Regleringsbidrag/-avgift

-2,6

-2,9

-2,6

-2,9

Fastighetsavgift

131,3

128,2

131,3

128,2

Strukturbidrag

134,0

141,3

134,0

141,3

Flyktingbidrag

12,8

-

12,8

-

Bostadsbidrag

11,6

-

11,6

-

Kompensation arbetsgivaravgift

0,0

5,7

0,0

5,7

SUMMA generella statsbidrag

435,7

426,8

435,7

426,8

 

Not 6 Finansiella intäkter

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Ränteintäkter

0,9

1,0

11,2

2,7

Aktieutdelningar

36,1

41,9

472,6

0,0

Realisationsvinst avyttring Luleå Expo AB

0,0

0,0

0,0

0,2

Övriga finansiella intäkter

6,3

6,0

0,0

861,6

SUMMA finansiella intäkter

43,3

48,9

483,8

864,5

 

Not 7 Finansiella kostnader

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Räntekostnader lån

-4,3

-6,8

-100,4

-108,3

Ränta på pensionslöften intjänade f r o m 1998

-2,6

-3,8

-2,6

-3,8

Nedskrivning av andelar

0,0

0,0

0,0

-2,0

Övriga finansiella kostnader

0,0

-0,5

0,0

-0,5

SUMMA finansiella kostnader

-6,9

-11,1

-103,0

-114,6

 

Not 8 Skattekostnader

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Betalda skatter

-

-

-21,4

-18,8

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver

-

-

1,0

-20,5

Övrig uppskjuten skatt

-

-

-0,5

0,2

SUMMA skattekostnader

-

-

-20,9

-39,1

 

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

-

-

0,5

7,1

Nyanskaffningar

-

-

10,1

0,0

Avyttringar och utrangeringar

-

-

0,0

-0,1

Övriga förändringar

-

-

0,0

-6,5

Avskrivningar

-

-

-0,5

-

SUMMA immateriella anläggningstillgångar

-

-

10,1

0,5

 


Not 10 Materiella anläggningstillgångar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Samtliga fastigheter för kommunens

bolag redovisas under rubriken

Övriga fastigheter

Mark och övrig fast egendom

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

528,7

511,7

-

-

Nyanskaffningar

39,9

20,8

-

-

Avyttringar och

utrangeringar

-6,3

-21,0

-

-

Omklassificering

-5,3

17,2

-

-

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

557,0

528,7

-

-

SUMMA mark och

övrig fast egendom

557,0

528,7

-

-


Verksamhetsfastigheter

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

4 324,0

4 511,5

-

-

Nyanskaffningar

126,5

39,3

-

-

Avyttringar och

utrangeringar

0,0

-262,2

-

-

Omklassificering

90,5

40,2

-

-

Nedskrivning

-41,6

-4,8

-

-

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

4 499,4

4 324,0

-

-


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-1 648,8

-1 583,0

-

-

Årets avskrivningar

-177,0

-182,9

-

-

Avskrivning på avyttringar

och utrangeringar

-4,4

113,7

-

-

Avskrivning på nedskrivning

21,9

3,4

-

-

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-1 808,3

-1 648,8

-

-

SUMMA verksamhetsfastigheter

2 691,1

2 675,2

-

-


Affärsfastigheter

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

1 395,6

1 105,7

-

-

Nyanskaffningar

69,8

57,3

-

-

Avyttringar och utrangeringar

0,0

0,0

-

-

Omklassificering

63,2

232,6

-

-

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

1 528,6

1 395,6

-

-


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-338,3

-299,7

-

-

Årets avskrivningar

-44,8

-38,6

-

-

Avskrivningar på avyttringar

och utrangeringar

0,0

0,0

-

-

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-383,1

-338,3

-

-

SUMMA affärsfastigheter

1 145,5

1 057,3

-

-


Publika fastigheter

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

1 123,2

1 061,7

-

-

Nyanskaffningar

39,6

58,1

-

-

Omklassificering

10,8

3,4

-

-

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

1 173,6

1 123,2

-

-


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-328,2

-294,7

-

-

Årets avskrivningar

-35,1

-33,5

-

-

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-363,3

-328,2

-

-

SUMMA publika fastigheter

810,3

795,0

-

-


Hyresfastigheter

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

6,1

6,1

-

-

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

6,1

6,1

-

-


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-3,9

-3,7

-

-

Årets avskrivningar

-0,2

-0,2

-

-

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-4,1

-3,9

-

-

SUMMA hyresfastigheter

2,0

2,2

-

-


Övriga fastigheter

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

280,6

322,9

11 951,9

12 333,6

Nyanskaffningar

1,6

8,1

379,0

298,7

Avyttringar och

utrangeringar

-2,5

-50,7

-597,8

-983,3

Omklassificering

19,1

0,3

252,4

302,9

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

298,8

280,6

11 985,5

11 951,9


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-150,4

-163,4

-3 690,1

-3 635,5

Årets avskrivningar

-11,5

-13,8

361,7

-389,2

Avskrivningar på avyttringar och

utrangeringar

8,7

26,8

208,0

334,5

Övriga förändringar

0,0

0,0

0,0

0,1

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-153,2

-150,4

-3 843,8

-3 690,1

SUMMA övriga fastigheter

145,6

130,2

8 141,7

8 261,8


Maskiner och inventarier

(inkl skepp)

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

340,0

279,6

3 400,2

3 252,8

Nyanskaffningar

49,8

60,4

110,7

107,8

Avyttringar och utrangeringar

0,0

0,0

-27,1

-43,9

Omklassificering

6,3

0,0

205,9

83,5

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

396,1

340,0

3 689,7

3 400,2


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-179,1

-135,1

-2 095,9

-1 974,3

Årets avskrivningar

-51,1

-44,0

-180,0

-168,0

Avskrivningar på avyttringar och

utrangeringar

0,0

0,0

25,8

44,0

Övriga förändringar

0,0

0,0

1,3

2,4

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-230,2

-179,1

-2 248,8

-2 095,9

SUMMA maskiner och

inventarier

165,9

160,9

1 440,9

1 304,3


Pågående nyanläggningar

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

476,9

416,6

1 018,0

815,3

Nyanskaffningar

348,2

334,3

722,5

672,0

Avyttringar och

utrangeringar

0,0

0,0

-44,8

-92,2

Omklassificering

-170,3

-274,0

-413,2

-377,1

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

654,8

476,9

1 282,5

1 018,0

SUMMA pågående

nyanläggningar

654,8

476,9

1 285,2

1 018,0


Deponi

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

66,7

66,7

66,7

66,7

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

66,7

66,7

66,7

66,7


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-66,7

-66,7

-66,7

-66,7

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-66,7

-66,7

-66,7

-66,7

SUMMA deponi

0,0

0,0

0,0

0,0


Anslutningsavgifter och

investeringsbidrag

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

-173,0

-139,7

-173,0

-139,7

Årets debiterade

anslutningsavgifter

-23,0

-24,1

-23,0

-24,1

Omklassificering, avyttringar och

utrangeringar

-21,5

-9,2

-21,5

-9,2

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

-217,5

-173,0

-217,5

-173,0


Ingående ackumulerade avskrivningar

11,7

7,5

11,7

7,5

Årets avskrivningar

5,7

4,2

5,7

4,2

Utgående ackumulerade avskrivningar

17,4

11,7

17,4

11,7

SUMMA anslutningsavgifter

och investeringsbidrag

-200,1

-161,3

-200,1

-161,3


SUMMA materiella

anläggningstillgångar

5 982,1

5 665,1

10 655,0

10 422,8

Totalt nyanskaffningar

675,4

578,3

1 212,2

1 078,5


Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper


Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Ägd andel

2016

2015

2016

2015

Aktier och andelar i dotterbolag


Luleå Kommunföretag AB

100%

23,0

23,0

-

-

Övriga aktier och andelar


Luleå Näringsliv AB

49%

0,4

0,4

0,4

0,4

Stiftelsen Norrbottensteatern

42%

0,3

0,3

0,3

0,3

Kommuninvest Ek förening

-

48,9

8,9

48,9

8,9

Shorelink AB

7%

1,1

1,1

1,1

1,1

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län

-

1,5

1,5

1,5

1,5

Luleå Energi AB:s aktier i Kalix Vindkraft AB

27%

-

-

0,0

4,2

Luleå Energi AB:s aktier i Lulekraft AB

50%

-

-

10,0

10,0

Övriga


1,1

1,0

1,1

1,1

Långfristiga värdepapper


-

-

0,6

-

Bostadsrätter


1,3

1,3

1,3

1,3

SUMMA aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper


77,6

37,5

65,2

28,8

 

Not 12 Långfristiga fordringar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Uppskjuten skattefordran

-

0,0

0,4

0,2

Förlagslån till Kommuninvest

9,6

9,6

9,6

9,6

Övriga långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

0,7

SUMMA långfristiga fordringar

9,6

9,6

10,0

10,5

 

Not 13 Förråd mm

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Luleå kommun, exploateringsfastigheter

10,0

4,7

10,0

4,7

Luleå kommun, övrigt förråd

6,6

6,4

6,6

6,4

Luleå Energi AB

-

-

9,4

37,8

Luleå Lokaltrfik AB

-

-

3,4

3,6

Luleå Renhållning AB

-

-

0,7

0,6

Luleå Hamn AB

-

-

0,2

0,2

SUMMA förråd mm

16,6

11,1

30,3

53,3

 

Not 14 Kortfristiga fordringar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Kundfordringar

61,6

152,7

205,5

247,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

266,8

219,2

371,6

304,3

Övriga kortfristiga fordringar

132,1

101,5

150,8

7,1

SUMMA kortfristiga fordringar

460,5

473,4

727,9

558,6

Not 15 Kassa, bank och kortfristiga placeringar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Kassa, Plusgiro, Bank

0,2

0,2

465,1

181,0

Ändamålsbestämda testamenterade medel

2,0

0,0

2,0

0,0

Kortfristiga placeringar

Ändamålsbestämda testamenterade medel

2,0

4,0

2,0

4,0

Övriga kortfristiga placeringar

-

-

1 000,0

1 000,0

Ingående bokfört värde

-

-

1 006,7

1 006,7

Förändring av placeringar

-

-

-6,7

1 001,1

Utgående bokfört värde

-

-

1 000,0

1 006,7

Anskaffningsvärde

-

-

1 000,0

1 006,7

Marknadsvärde

-

-

1 000,0

1 006,7

SUMMA kassa, bank och kortfristiga placeringar

4,2

4,2

1 469,1

1 185,0

Not 16 Eget kapital

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Eget kapital vid årets början

4 300,0

4 008,8

6 732,2

5 617,2

Rättning av fel samt förskjutning

0,0

0,0

-8,4

0,0

Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip*

4 300,0

4 008,8

6 723,8

5 617,2

Årets resultat

143,0

291,2

568,8

1115,0

därav resultatutjämningsreserv

398,4

297,5

398,4

297,5

SUMMA eget kapital

4 443,0

4 300,0

7 292,6

6 732,2

Avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultatuträkningen

-

291,2

-

-

Avgår årets reavinster

-

-293,8

-

-

JUSTERAT resultat

-

-2,6

-

-

 * Nya redovisningsregler, K3, för bolagen och redovisning av reavinster vid kommunens försäljning av tomträtter

 

Not 17 Avsättningar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Avsatt till pensioner

252,2

237,8

258,2

277,5

Varav för kommunen avsatt för:

Pensionerade

95,8

94,0

-

-

Arbetstagare

78,1

76,1

-

-

Avgångna

15,2

14,4

-

-

Förtroendevalda som inte ingår ovan

13,9

6,9

-

-

Löneskatt på pensioner

49,2

46,4

-

-

Övriga avsättningar

56,5

61,1

276,1

273,5

Varav avsatt för:

Uppskjutna skatter

-

-

219,6

212,4

Återställande av avfallsdeponi

50,2

53,3

50,2

53,3

Övriga avsättningar

6,3

7,8

6,3

7,8

Pensionsavsättningar inklusive löneskatt

Ingående avsättning

237,8

204,7

-

-

Pensionsutbetalningar

-7,6

-7,3

-

-

Nyintjänad pension

17,9

26,5

-

-

Ränte- och basbeloppsuppräkning

2,2

3,1

-

-

Förändring av löneskatt

2,8

6,1

-

-

Ingående avsättning nya förtroendevalda

0,0

4,9

-

-

Övrigt

-1,0

-0,2

-

-

Utgående avsättning

252,1

237,8

-

-

Aktualiseringsgrad (%)

91,0

91,0

-

-

SUMMA avsättningar

308,7

298,9

534,3

551,0

 *Utflöde avseende deponi kommer att ske etappvis men ingen större andel de närmaste åren.
**Utflöde avseende pensionsavsättningar sker löpande.
***Utflöde avseende testamenterade medel sker löpande.

 

Not 18 Långfristiga skulder

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Långfristiga lån*

150,0

150,0

3 475,6

3 369,7

Övriga långfristiga skulder

5,4

5,4

6,6

6,6

SUMMA långfristiga skulder

155,4

155,4

3 482,2

3 376,3

 *I kommunens finansiella policy framgår hur kommunens ränte- och kreditrisker mm behandlas

Not 19 Kortfristiga skulder

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Leverantörsskulder

318,3

273,6

396,9

482,5

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

549,8

620,2

762,1

720,5

Likvida medel kommunala bolag

389,1

146,2

-

-

Övriga kortfristiga skulder

376,3

406,6

499,5

396,9

SUMMA kortfristiga skulder

1 633,5

1 446,6

1 658,5

1 599,9

 

Not 20 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Fastighetsinteckningar

-

-

541,1

608,1

SUMMA panter och därmed jämförliga säkerheter

0,0

0,0

541,1

608,1

 

Not 21 Ansvarsförbindelser

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Pensionsförpliktelser som inte har

tagits upp bland skulder eller

avsättningar

Pensionsförpliktelser

1 525,7

1 594,4

1 525,7

1 594,4

Löneskatt på pensionsförpliktelser

370,1

386,8

370,1

386,8


Ingående avsättning

1 981,2

2 056,2

1 981,2

2 056,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning

23,1

30,3

23,1

30,3

Gamla utbetalningar

-79,0

-75,4

-79,0

-75,4

Förändring av löneskatt

-16,7

-14,6

-16,7

-14,6

Aktualisering

-4,4

-10,0

-4,4

-10,0

Övrigt

-8,4

-5,3

-8,4

-5,3

Utgående avsättning

1 895,8

1 981,2

1 895,8

1 981,2

Aktualiseringsgrad (%)

91,0

91,0

91,0

91,0

SUMMA pensionsförpliktelser och

löneskatt som inte har upptagits bland

skulder eller avsättningar*

1 895,8

1 981,2

1 895,8

1 981,2


Borgensförbindelser

Kommunala bolag

Luleå Kommunföretag AB

100,0

100,0

-

-

Luleå Energi AB

0,2

0,2

-

-

Lulebo AB

2 485,0

2 391,0

-

-

Luleå Hamn AB

66,0

100,0

-

-

SUMMA kommunala bolag**

2 651,2

2 591,2

-

-


Förlustansvar egna hem

1,1

1,5

1,1

1,5

SUMMA borgensförbindelser***

2 652,3

2 592,7

1,1

1,5


Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

-

-

185,8

196,9

SUMMA övriga ansvarsförbindelser****

-

-

185,8

196,9


SUMMA ansvarsförbindelser*****

4 548,1

4 573,9

2 082,7

2 179,6

 *Utflöde avseende pensionsförplikteser sker löpande.
**Sannolikheten att kommunen måste infria sina borgensförbindelser bedöms som mycket liten.
***Endast en liten del av förlustansvaret behöver infrias.
****Utflöde avseende hyresgäststyrt underhåll sker löpande. Hela underhållet kommer inte att behöva uppfyllas.
*****Luleå kommun har i oktober 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Luleå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 346 091 313 278 kr och totala tillgångar till 338 153 308 936 kr. Luleå kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 666 789 481 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 582 963 700 kr. Sannolikheten att kommunen måste infria sina förpliktelser gällande Kommuninvest bedöms som mycket liten.

 


Not 22 Inköp av materiella anläggningstillgångar

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Luleå kommun

652,3

578,3

652,3

578,3

Eliminering friköp tomter Lulebo AB

-

-

-95,4

-50,3

Luleå Energi AB koncernen

-

-

132,6

117,0

Lulebo AB

-

-

453,3

405,8

Luleå Lokaltrafik AB

-

-

5,5

5,4

Luleå Renhållning AB

-

-

17,1

14,2

Luleå Hamn AB

-

-

1,4

7,5

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

-

-

0,4

0,6

SUMMA inköp av materiella anläggningstillgångar

652,3

578,3

1 167,2

1 078,5


Not 23 Justering för övriga ej

likviditetspåverkande poster som

ingår i årets resultat

Kommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2016

2015

2016

2015

Avskrivning på avyttringar, nedskrivning och

omklassificering av anläggningstillgångar

-103,2

-286,1

-58,5

-209,4

Reavinst vid försäljning av dotterbolag

-

-

-472,6

-792,2

SUMMA justering för övriga ej

likviditetspåverkande poster som

ingår i årets resultat

-103,2

-286,1

-531,1

-1 001,6