KassaflödesanalysKommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Not

2016

2015

2016

2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN


Årets resultat

16

143,0

291,2

568,8

1115,1

Justering för avskrivningar

3

310,5

308,8

536,9

552,5

Justering för förändring avsatt till pensioner

17

14,4

33,1

14,4

28,8

Justering för resultatpåverkande förändringar

övriga avsättningar

17

-4,6

-4,7

-31,2

6,7

Justering för övriga ej likviditetspåverkande

poster som ingår i årets resultat

23

-113,2

-286,1

-541,1

-1 001,6

Poster som bokförts direkt mot eget kapital

16

0,0

0,0

0,0

0,0

Medel från verksamheten före

förändring av rörelsekapital


350,1

342,3

547,8

701,5

+/- Minskning/ökning förråd m.m

13

14,5

17,1

43,0

32,4

+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar

14

24,4

-138,1

-169,5

-0,1

+/- Minskning/ökning långfristiga fordringar

12

0,0

1,2

-0,2

1,6

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder

19

175,2

-132,4

22,9

-178,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten


574,2

90,1

454,0

557,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN


Investering i immateriella anläggningstillgångar

9

-

-

-9,5

0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

90,0

0,1

Investering i materiella anläggningstillgångar

10, 22

-662,9

-598,7

-1 083,0

-1 078,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

10

117,6

490,5

319,6

877,5

Investering i finansiella anläggningstillgångar


-39,9

-6,3

-39,9

-4,2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar


0,0

0,0

472,6

863,6

Debiterade anslutningsavgifter/investeringsbidrag

10

21,0

24,2

38,7

24,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten


-564,2

-90,3

-301,5

682,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN


Nyupptagna lån

18

0,0

0,0

175,6

20,0

Amortering av skuld och övriga avsättningar

18

0,0

0,0

-34,0

-95,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten


0,0

0,0

141,6

-75,5ÅRETS KASSAFLÖDE


0,0

-0,2

284,1

1 164,2

LIKVIDA MEDEL vid årets början

15

4,2

4,4

1 185,0

20,8

LIKVIDA MEDEL vid årets slut

15

4,2

4,2

1 469,1

1 185,0