BalansräkningKommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Not

2016

2015

2016

2015

TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Immateriella

anläggningstillgångar


Övriga immateriella

anläggningstillgångar

9

-

-

10,1

0,5

Materiella

anläggningstillgångar


Mark, byggnader och

tekniska anläggningar

10

5 351,5

5 188,6

8 131,7

8 261,8

Maskiner och inventarier

10

165,9

160,9

1 440,9

1 304,3

Pågående nyanläggningar

10

654,8

476,9

1 282,5

1 018,0

Deponi

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Anslutningsavgifter och

investeringsbidrag

10

-200,1

-161,3

-200,1

-161,3

Finansiella

anläggningstillgångar


Aktier, andelar och

värdepapper

11

77,6

37,5

65,2

28,7

Långfristiga fordringar

12

9,6

9,6

10,0

10,5

Summa

anläggningstillgångar


6 059,3

5 712,2

10 740,3

10 462,5

Omsättningstillgångar


Förråd mm

13

16,6

11,1

30,3

53,3

Kortfristiga fordringar

14

460,5

473,4

727,9

558,6

Kortfristiga placeringar

15

2,0

4,0

1 002,0

1 004,0

Kassa och bank

15

2,2

0,2

467,1

181,0

Summa omsättningstillgångar


481,3

488,7

2 227,3

1 796,9

SUMMA tillgångar


6 540,6

6 200,3

12 967,6

12 259,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER


Eget kapital

16

4 443,0

4 300,0

7 292,6

6 732,2

därav årets resultat

16

143,0

291,2

568,8

1115,0

Resultatutjämningsreserv

16

398,5

297,5

398,5

297,5

Avsättningar


Avsatt till pensioner

17

252,2

237,8

258,2

277,5

Övriga avsättningar

17

56,5

61,1

276,1

273,5

Skulder


Långfristiga skulder

18

155,4

155,4

3 482,2

3 376,3

Kortfristiga skulder

19

1 633,5

1 446,6

1 658,5

1 599,9

Summa avsättningar och skulder


2 097,6

1 900,9

5 675,0

5 527,2

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder


6 540,6

6 200,9

12 967,6

12 259,4

 

Panter och ansvarsförbindelserKommunen

Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Not

2016

2015

2016

2015

Panter


Panter och därmed jämförliga säkerheter

20

-

-

541,1

608,1

Ansvarsförbindelser


Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

bland skulder eller avsättningar

21

1 525,7

1 594,4

1 525,7

1 594,4

Löneskatt på pensionsförpliktelser

21

370,1

386,8

370,1

386,8

Övriga ansvarsförbindelser

21

2 652,3

2 592,7

186,9

198,4