Historia

De första människorna kom troligtvis hit för omkring 7 000 år sedan. Havsnivån var då 100 meter högre och nuvarande Luleå kommun var ett skärgårdslandskap.

Hundratals lämningar från stenåldern har hittats inom kommunen, bl a vid Näverberget i Måttsund och Unby-Råberget nära Selet. Människorna kom troligen från öster, via Finland, och levde på vad havet kunde ge.

Området koloniseras av kungen och kyrkan

Luleå - eller Lulu - har samiskt ursprung och kan uttydas "östligt vatten". Namnet förekommer för första gången i ett dokument 1327. Där berättas att en fyrmannagrupp 1327 med ärkebiskopen Olof i Uppsala i spetsen tilldelats Lule älvdal. Efter stridigheter mellan Sverige/Finland och Novgorod/Ryssland om var gränsen skulle gå startade svenska kronan och kyrkan en "kolonisation" i norr. Avsikten var att området skulle bebyggas och uppodlas.

Luleå hade dock varit befolkat sedan förhistorisk tid och troligtvis förekom jordbruk redan då. Området ovanför Skellefteå hade emellertid varit ett "ingenmansland". Men i och med att svenska kronan och kyrkan visade sin närvaro i kustlandet införlivades området i det svenska riket. Den enastående kyrkan i Gammelstad byggdes under 1400-talet.

Luleå stad grundas och flyttas till sin nuvarande plats

I mitten av 1400-talet utgjorde Luleå socken en omfattande yta på över 4 200 km2. Området sträckte sig ovanför lappmarksgränsen med Jokkmokk och Gällivare inkluderade. Med tiden minskade Luleå när områden avsöndrades. Luleå stad grundlades kring medeltidskyrkan i Gammelstad 1621. Luleå kom att bli en betydande handelsstad på sydligare hamnar, främst då Stockholm, med fiske som huvudnäring. På grund av den kraftiga landhöjningen måste staden redan 1649 flyttas en mil till sin nuvarande plats, på en halvö vid Luleälvens utlopp.

Krig och ryska härjningar- hinder i Luleås utveckling 

Utvecklingen gick långsamt i den nya staden och ännu i slutet av 1700-talet hade Luleå endast bykaraktär. Luleå drabbades hårt av stormakttidens krig, senare också av ryska härjningar. Staden drabbades också av svåra bränder. Carl von Linné besökte kommunen på sin lappländska resa 1732 och drack brunn i Gammelstad. Han beskrev Luleå som en by om än skön.

Industriell verksamhet kommer igång

När Luleå återhämtat sig från stormaktstidens krig började en snabb befolkningstillväxt. En stor del av befolkningen försörjde sig på jordbruket och missväxter slog hårt. Under 1830-talet led en stor del av Luleåborna nöd och flera hjälpaktioner kom till stånd söderifrån.

Karl Fredrik Liljevalch satsade pengar i en varvsindustri och ville frigöra den lokala skaparkraften. Efter honom kom fler, bl a Christian Gültzau som även han byggde upp ett varv och producerade högklassiga fartyg. Med nya kunskaper utvecklades och effektiviserades också jordbruket under denna tid och Luleåbygden upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt. Mellan 1850 och 1900 mer än fördubblades befolkningen.

Luleå utvecklas mot ett modernt samhälle 

Under 1800-talets senare hälft inträffade en rad betydelsefulla händelser i Luleås historia. Länsstyrelse och landshövding flyttades till Luleå 1856 och staden fick sitt första lasarett några år senare. Ett nytt rådhus upprättades, den första banken öppnades 1857 och den första telefonledningen installerades 1883.

På Altappen byggdes en såg och ett järnverk, den första verkliga storindustrin i länet, som dock senare brann ned. 1888 invidges malmbanan till Gällivare och 1894 fick Luleå anknytning till Norra stambanan och en reguljär ångbåtsförbindelse med Stockholm upprättades. Förändringar inom näringslivet bildade nya sociala klasser vilket resulterade i strejker, facklig organisering och en politisk medvetenhet.

Stål- och hamnstaden

Under 1900-talet ersattes jordbruket alltmer med industriell verksamhet. Åtskilliga försök att förädla lapplandsmalmen hade gjorts under 1700- och 1800-talen, de första i Melderstein och Strömsund. Malmbanan öppnade nya möjligheter och 1906 kunde Luleå järnverk i Karlsvik invigas. Dess historia blev kort.

På 1940-talet byggdes Norrbottens järnverk (NJA) upp, numera SSAB Luleå, efter ett riksdagsbeslut. Det fick en avgörande betydelse för Luleå och hela länet. Luleå blev allmänt känd som "stål- och hamnstaden". Utvecklingen och expansionen under 1800- och 1900-talet har gjort Luleå till Norrbottens ledande stad.

Dagens Luleå

Dagens Luleå är resultatet av en kommunsammanslagning 1969. Då blev Luleå stad, Nederluleå kommun och Råneå en storkommun på 2 110 km2. Idag har Luleå 76 000 invånare och har utvecklats till ett teknologiskt centrum i norr. Luleå tekniska universitet (LTU) som tillkom 1971 har haft stor betydelse för utvecklingen.

Viktiga hörnstenar är metallurgi, IT, utbildning, forskning, handel samt goda kommunikationer. I Luleå finns flera företag som hör till de världsledande inom sin bransch, bl a SSAB, Gestamp Hardtech och Liko. En del hoppas att Facebooks datacenter på Porsön, invigt 2013, är början på en ny basnäring.

Luleå har även utvecklats till en stad som kan erbjuda ett rikt kulturliv och ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Idrottslivet är rikt med elitserielag i både ishockey och basket.