Räddningsnämnden

För att bidra till att kommunens vision uppnås och ge våra medborgare ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunen. Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att minska antalet olyckshändelser i samhället samt stödja medborgare, företag och organisationer så att de har god förmåga att själva hantera risker och olyckor. Dessutom ansvarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Året som gått

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten uppgår till 0,6 mkr vilket innebär att räddningstjänsten har uppnått överskottsmålet som är 0,5 mkr. Den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, redovisar ett 0-resultat. Ett höjdfordon har levererats i början av september 2017 och investering har även skett i en elbil för kortare transporter.
Vissa ombyggnationer har skett på Räddningstjänstens utbildningscentrum, RUC, i syfte att klara av det ökade antalet övningar och utbildningar genomförs på RUC.

Arbetet med projekteringen av den nya brandstationen fortsätter och Luleå kommun har investerat i två tomter där den nya brandstationen ska placeras. Under året har ritningar presenterats på den nya brandstationen. Räddningstjänsten arbetar aktivt för att antalet bränder i bostäder ska minska bland annat i genom att delta i den nationella kampanjen "Aktiv mot brand". Räddningstjänsten genomför tillsyner i flerbostadshus och har genomfört ca 2 000 hembesök under 2017 med inriktning mot brandvarnare samt information till boende.

I april har Luleå kommuns elever i årskurs två sett en teater som har spelats på brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern belyste brandrisker i hemmet, vad man behöver för brandskyddsutrustning hemma och hur man ska agera om det böjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp. Hösten 2017 har en utredning påbörjats avseende organisation och arbetssätt. Utredningen och en ny organisation ska hantera hur vi anpassar verksamheten till ett minskat ekonomiskt utrymme, ett verksamhetsställe (till skillnad mot dagens två), nationella påverkande utredningar samt ge möjlighet till en flexiblare och effektivare organisation. Målsättningen är att detta ska ske utan att varsla medarbetare. Utredningen kommer bl a att resultera i ett nytt handlingsprogram för Räddningstjänst.

Den samverkan mellan räddningstjänsterna i länet som startade 2016 har fortsatt under året. Målet med samverkan ska vara att ”Räddningstjänsterna Norrbotten vill fungera som EN organisation i fråga om verksamhet, arbetssätt och personal utan att förändra de nuvarande organisationsformerna". Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats gemensamt inom Länssamverkan via E-nämnden och implementerats under 2017.

78,3 % av räddningstjänstens medarbetare hade under 2017 färre än 8 sjukskrivningsdagar. Föregående år uppgick detta till 80,5 %. För Luleå kommun är motsvarande värde under 2017 64,1 %. Den totala sjukfrånvaron för räddningstjänstens medarbetare uppgick till 2,7 % under 2017. Föregående år uppgick denna till 4,2 %. För Luleå kommun är motsvarande värde för 2017 6,5 %.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

8 999

Verksamhetens kostnader

-60 260

Kapitalkostnader

-2 035

Nettokostnader

-53 296

Kommunbidrag

53 908

Resultat

612

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

6 796

Årsbudget

9 048Avvikelse

2 252

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

72

66

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

7

7

Nettokostnad kr/invånare

647

651

683

691

688

Antal utryckningar

1 049

1 129

1 002

1 056

1 006

Antal deltagare i olycksförebyggande utbildningar

1 500

4 000

5 000

4 200

7 900

Antal utförda tillsyner

103

147

144

153

149

Antalet givna tillstånd

49

54

51

42

29

Antalet besvarade remisser från andra myndigheter

-

199

147

160

140 

Nämndens styrkort

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Nyanländas kunskaper inom brandskydd ska öka.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Fortsatt utveckling av brandskyddet i skärgården.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare finns tillgängliga för en god service.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Minska tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas.

Via insiktsmätningar jämföra oss med likvärdiga räddningstjänster.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Genomföra framtagen handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Tillsätta arbetsgrupper där medarbetare ges möjlighet till delaktighet för utformning av ny brandstation och arbetssätt.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Genomföra jämförelser mot andra likvärdiga räddningstjänster.

Fortsatt och fördjupad samverkan mellan räddningstjänster i regionen och länet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts