Kulturnämnden

I stark samverkan med andra förvaltningar och aktörer ska Kulturnämnden arbeta för att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Kulturnämnden ska bedriva eller stödja en kvalitativ och bred kulturell verksamhet inom områdena litteratur, konst, musik, film, teater, dans, folkbildning samt museal och lokal historia för alla åldrar i Luleå kommun. Dessutom erbjuda möjlighet för konferens- och kongressverksamhet. Kulturnämnden ska även skapa förutsättningar för utövare att själv delta och utöva former av kultur genom att tilldela ekonomiskt stöd. Främst prioriterar kulturnämnden kultur för barn och unga. Detta tillsammans ska ge medborgarna i Luleå en kulturell välfärd och hög livskvalitet.

Året som gått

Kulturnämnden har med årets verksamhet starkt bidragit till att utveckla Luleå som en attraktiv plats med en fin livsmiljö kännetecknad av framtidstro för innevånare och besökare. Det gångna året har präglats framförallt av vårt arbete för nyanlända, Kulturens hus 10-års jubileum samt vårt arbete föra att utveckla dansen som konstform. Stora steg för dansens utveckling har tagits genom att den fria dansgruppen Dansinitiativet bildats. Utvecklingsmöjligheter för den föreningsdrivna dansgruppen Exiled Dance Crew med bla nya fina lokaler har tillskapats. Tillsammans med utlysningen av ett sk dansresidens och satsningen på den publika dansserien har vi stärkt dansen både publikt men också som yrke att utöva.

Kulturens hus har under året firat 10 år med en sprakande kavalkad av artister, konserter, stora konferenser och en omfattande serie av egna producerade arrangemang. Konsthallens jubileumsarrangemang med konstnären Ernst Billgrens var en av de mest besökta utställningarna någonsin. Världsarvet i Gammelstad med Visitor centre och Hägnans friluftsmuseum ökar besökssiffrorna även i år tack vare ekonomiska satsningar. Inriktning på ökat kunskapsinnehåll, fler program samt sommarteater har gjort att de har passerat Vetenskapens hus som Norrbottens mest besökta museum. Biblioteksverksamheten fortsätter satsningen på digital utveckling bla i projektsamverkan med finska bibliotek. I sk. lättlästa caféer möter biblioteket lärare och elever från SFI, medläsare och personer från andra länder i behov av stöd med läsning.

Under året drabbades biblioteket i Porsön av en anlagd brand men öppnar åter i renoverade lokaler våren 2018. Under året har en sk. fristadskonstnär inrättats i Luleå. Kommunen ger en författare möjligheten att utöva sitt yrke i frihet från våld och förtryck. En sådan humanitär handling visar Luleåborna och världen att vi i solidaritet vill göra vår kommun till en plats öppen för världen och präglad av mångfald. Denna verksamhet bör permanentas. Inom allmänkulturens område har vi under året säkrat en fortsatt utveckling för ungdomsteater genom att tillsammans med regionen permanenta verksamheten i Ung Scen Norr. Genom att agera huvudman för festivalen Musikens Makt kunde denna genomföras 2017.

Kulturen tar helt över ansvaret för festivalen inför 2018. I samarbete med Folkets bio har vi medverkat till genomförande av en arabisk och samisk filmfestival. Kulturnämndens politiker med personal har under året träffat stora delar av Luleås kulturliv i dialogmöten för att inför framtiden staka ut vägen för de närmaste årens utveckling i en kulturplan. Detta dokument antas under våren 2018 och säkrar kulturens fortsatta utveckling samt utgör grunden för kommande prioriteringar inom kulturen. Med en ansvarstagande och kompetent personal garanterar vi framgent service och bemötande av hög kvalitet gentemot medborgarna. En välskött ekonomi med starka intäkter gör att vi klarar våra ekonomiska mål vilket gör att vi känner tillförsikt inför framtiden.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

28 362

Verksamhetens kostnader

-131 385

Kapitalkostnader

-5 160

Nettokostnader

-108 183

Kommunbidrag

111 788

Resultat

3 605

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

1 438

Årsbudget

2 850Avvikelse

1 412

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

91

87

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

14

12 

Nämndens styrkort

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Främja integration genom riktade kulturaktiviteter till flyktingar.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Kunderna ska uppleva god service och ett bra bemötande

Tillgängliga verksamheter

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Medarbetare ska ges rätt förutsättningar att utöva ett gott medarbetarskap

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts