Fritidsnämnden

Fritidsnämndens uppdrag är att främja fritids- och turismverksamhet i kommunen samt att arbeta för förverkligandet av kommunens fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden ska ge möjligheter till ett rikt utbud av idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter, upplevelser och rekreation under alla årstider. Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för alla i hela kommunen.

Året som gått

Fritidsnämnden hade för 2017 satt ett mål om att frigöra resurser motsvarande 0,5 % av budget för att kunna täcka kapitaltjänstkostnader för kommande verksamhetsinvesteringar. Detta mål förändrades då Kommunstyrelsen gav samtliga nämnder uppdraget att effektivisera verksamheten med motsvarande 1 % av budget. Det innebar 1 933 tkr för fritidsnämnden. Och vi har klarat uppdraget och det känns givetvis jättebra!

MUCF-pengarna till kostnadsfria aktiviteteter gjorde stor nytta även denna sommar och samverkan med övriga förvaltningar och civilsamhället kring dessa aktiviteter fortsätter vi med även under kommande år.

Under året bytte också Sportoteket namn till Fritidsbanken. Antalet utlåningar ökar för varje år och fördelningen mellan flickor/kvinnor och pojkar/män är i stort sett 50-50.

Beslut är taget om en ny hall till gymnasterna och att den ska vara klar i årsskiftet 2019-2020. Det är också något som känns bra att kunna genomföra, då gymnasterna varit trångbodda i många år.

Skridskoåkare från Nederländerna besökte oss i februari och en maratontävling genomfördes som en del av KPN Grand Prix. Tävlingen filmades av Nederländsk TV och sändes med miljonpublik, en fantastisk marknadsföring för vår stad. Både åkare och arrangörer var nöjda och som en följd av detta har ett 3-årigt avtal slutits där också antalet tävligar ökat till tre. En härlig utveckling av nyttjandet av vår populära isbana.

Skärgårdens dag som anordnades i Södra hamn under sommaren blev ett lyckat arrangemang med många olika aktiviteter. Dessutom kunde luleborna komma med förslag till de politiker som var på plats hur vi kan utveckla skärgården ännu mer.

Uthyrningen av stugorna i skärgården ökat till 82 % beläggning under högsäsong och det är bästa siffran någonsin, och detta trots att sommaren inte bjöd på det bästa vädret.

Hertsö badhus är ju rivet och beslut finns om att bygga ett nytt. Arbete pågår med framtagning av lämplig plats för ett nytt badhus, kostnader för investeringen och kostnader för driften.

På Antnäs idrottsplats har vi under året asfalterat ytan innanför isrinken och där finns möjligheter att spela tennis och streetbasket. Vi har också köpt in en pump-track till både Antnäs och Råneå.

Jämställdhetsarbetet fortgår eftersom det är ett högt prioriterat område. Analyser har gjorts på år 2016 för att synliggöra eventuella skillnader baserat på kön, för de aktiviteter som erbjuds på fritidsgårdarna samt hur det lokala aktivitetsstödet fördelas. Jämställdhetsanalyser görs dessutom för alla beslut som går upp i fritidsnämnden.

Verksamhetens Redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

23 760

Verksamhetens kostnader

-198 675

Kapitalkostnader

-16 506

Nettokostnader

-191 421

Kommunbidrag

194 709

Resultat

3 288

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

1 484

Årsbudget

9 411Avvikelse

7 927

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

70

70

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

2

7

Andel simkunniga

-

95

93

-

-

Antal resor 10 juni-11 september, Turbåtar

-

-

22 058

22 648

-

Genomsnittligt antal besök per månad, Fritidsgårdar

4 189

4 456

4 248

4 562

-

Genomsnittligt antal besök per månad, Råneå badhus

1 472

1 294

970

1 052

-

Genomsnittligt antal besök per månad, Gammelstads badhus

7 460

7 227

7 061

5 988

-

Genomsnittligt antal besök per månad, Pontusbadet

13 084

12 913

11 299

14 878

-Nämndens styrkort

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Alla asylsökande /nyanlända i Luleå kommun ska erbjudas simundervisning och 90 % av de som deltar ska efter genomförd simundervisning kunna simma 200 meter.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Ökat antal besökare i Luleå skärgård.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

90 % av våra kunder ska uppleva att vi ger dem en god service och ett gott bemötande

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Våra verksamheter och anläggningar ska utvecklas och förbättras genom jämförelser mellan varandra och med andra kommuner

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Alla chefer ska uppleva att de utvecklas i sitt arbete och i sitt ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Alla medarbetare ska uppleva att de utvecklas i sitt arbete

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

0.5 % av budget ska frigöras till driftkonsekvenser för verksamhetsinvesteringar genom implementering av ”Plan för långsiktig effektivitet”

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts