Foto: Luleå kommun

Ett ärendes gång

Beslutsgången i en kommun kan vara svår att överblicka.
De viktigaste stegen för ett ärende ser normalt ut så här.

  1. En handling kommer in till kommunen, centralt eller till någon förvaltning. Det kan vara en skrivelse från en myndighet, en organisation eller en privatperson. Det kan också vara en motion från en fritidspolitiker.
  2. Handlingen registreras i diariet, får ett ärendenummer och blir en allmän handling.
  3. Ärendet bereds, det vill säga ett underlag för beslut tas fram, av tjänstemän som kan frågan. Om det är komplicerat kan flera förvaltningar bli inkopplade.
  4. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut.
  5. Politikerna i berörd nämnd diskuterar och tar beslut om ärendet.Vissa ärenden går vidare för beslut i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige.
  6. Politikernas beslut skrivs in i ett protokoll. De som berörs av beslutet får en kopia av det.
  7. Tjänstemännen ser till att beslutet genomförs.