Anslag: överförmyndarnämnden, 2019-09-05

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-05

Paragrafer: § 85 - § 94

Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-11

Datum då anslaget tas ned: 2019-10-03

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Anna-Karin Wistrand