Anslag: Stadsbyggnadsnämnden 2019-08-29

Instans: Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-08-29

Paragrafer: §103-§120

Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-04

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-26

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen, midgårdsvägen 19

Sekreterare: Robert Dahlén

Länk till stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-29