Anslag: Kommunfullmäktige 2019-08-26

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-08-26

Paragrafer: §166-178

Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-04

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli

Sekreterare: Elin Hallstensson

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26