Anslag: Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-28

Instans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-08-28
Paragrafer: §140-§164
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-03
Datum då anslaget tas ned: 2019-09-28
Förvaringsplats för protokollet: Avdelning miljö och bygg
Sekreterare: Robert Dahlén