Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-08-26

Paragrafer: §180-200

Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-29

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli

Sekreterare: Elin Hallstensson