Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-12

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-08-12

Paragrafer: §173-179

Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-14

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli

Sekreterare: Elin Hallstensson