Anslag: Kommunstyrelsen 2018-08-12

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-08-12

Paragrafer: §184-202

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-15

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli

Sekreterare: Elin Hallstensson

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12