Anslag: Överförmyndarnämnden, 2019-08-01

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-08-01

Paragrafer: §73-§84

Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-08

Datum då anslaget tas ned: 2018-08-30

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Anna-Karin Wistrand