Kungörelse: Ansökan om bygglov för utrymningstrappa från parkeringshus

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av utrymningstrappa från parkeringshus på fastigheten BERGNÄSET S:5 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.

Fastighetem ligger inom detaljplan A 361
Utrymningstrappan med trapphus hamnar på prickmark. (mark som inte är avsedd för bebyggelse)


En avvikelse från detaljplanen gör kan göras om det är förenligt med detaljplanens syfte och om avvikelsen är liten. Trapphuset är 9 kvm.

Bygglovshandlingar i ärendet:
1:öppnas i nytt fönster

2:öppnas i nytt fönster

3:öppnas i nytt fönster

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2019-08-19

Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-671 och skickas till Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö- och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post miljobygg@lulea.se

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg