Anslag: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-06-05

Instans: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-05

Paragrafer: §51-§58

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-12

Datum då anslaget tas ned: 2019-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen, Midgårdsvägen 19

Sekreterare: Robert Dahlén