Anslag: Kommunstyrelsen 2019-06-03

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-06-03

Paragrafer: §160-183

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-05

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli

Sekreterare: Elin Hallstensson

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03