Kungörelse - Ansökan om bygglov för nybyggnad av högreservoar och servicebyggnad på fastigheten Måttsund 17:1

En ansökan om bygglov för nybyggnad av högreservoar och servicebyggnad på fastigheten Måttsund 17:1 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Bygglovshandlingar i ärendet finns tillgängliga hos Luleå kommun.

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast den 18 juni 2019. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-351 och sändas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post miljobygg@lulea.se